<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   Haberler ve ?ne ??kanlar

   Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

   Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

   Oracle ve VMware Hakk?nda 

   Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

   vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

   Beta'ya Hemen Kaydolun 

   Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

   vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

   Daha Fazla Bilgi 

   ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

   NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

   Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

   BT ?nceli?iniz Ne? 

   Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

   VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

   A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

   Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

   Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

   ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

   BT ?nceli?iniz Ne?
   Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

   VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

   vSphere'i Deneyin

   Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   NSX Data Center'? Deneyin

   SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

   vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

   Daha Fazla Bilgi 

   Workspace ONE'? Deneyin

   Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

   ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

   Makaleyi Okuyun
   日本大香蕉