<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   Przysz?o?? aplikacji

   Dowiedz si?, jak platforma vSphere?7 i ?rodowisko Kubernetes wspó?pracuj? ze sob?, by zrewolucjonizowa? nowoczesne aplikacje.

   Obejrzyj teraz

   Modernizacja aplikacji 

   Twórz nowe natywne aplikacje chmurowe, modernizuj istniej?ce aplikacje i obs?uguj bazow? infrastruktur? w dowolnej chmurze. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej rozwi?zań do modernizacji aplikacji.

   Tanzu?Mission?Control

   Jeden punkt kontroli nad przydzielaniem zasobów i stosowaniem zbiorów regu? we wszystkich ?rodowiskach Kubernetes obejmuj?cych wiele chmur

   Tanzu?Application?Catalog

   Dostosowany katalog aplikacji i sk?adników dost?pnych w prywatnym repozytorium u?ytkownika

   Tanzu?Observability?by?Wavefront

   Monitorowanie przedsi?biorstwa w celu uzyskania danych i statystyk na temat infrastruktury i aplikacji

   Tanzu?Service?Mesh

   Technologia siatki us?ug klasy korporacyjnej umo?liwiaj?ca ??czenie i ochron? mikrous?ug w ?rodowiskach Kubernetes obejmuj?cych wiele klastrów

   Pivotal?GemFire

   Platforma do rozproszonego zarz?dzania danymi, przydatna zw?aszcza w rozbudowanych, podatnych na opó?nienia systemach transakcyjnych o znaczeniu krytycznym

   Tanzu?Kubernetes?Grid

   Wszechobecne ?rodowisko uruchomieniowe Kubernetes osadzone na platformie vSphere oraz obejmuj?ce wiele chmur publicznych i obrze?a sieci

   Tanzu?Application?Service

   ?rodowisko uruchomieniowe aplikacji zoptymalizowane pod k?tem rozwi?zań Spring i Spring?Boot, które oferuje gotowe do u?ycia mikrous?ugi, operacje i zabezpieczenia

   Pivotal?tc?Server

   Lekki serwer aplikacji Java, który umo?liwia wykorzystanie kontenera Apache?Tomcat w rozbudowanych ?rodowiskach o znaczeniu krytycznym

   Pivotal?App?Suite

   Platforma oprogramowania warstwy po?redniej wykorzystywana przez programistów i operatorów do tworzenia i uruchamiania niestandardowych aplikacji opartych na chmurze

   Pivotal?RabbitMQ

   Oparty na protoko?ach, wysoce skalowalny i ?atwy do wdro?enia system znacznie u?atwiaj?cy kolejkowanie komunikatów

   Chmura prywatna i hybrydowa 

   Utwórz wspólne ?rodowisko operacyjne obejmuj?ce centrum przetwarzania danych, chmur? i obrze?a sieci. Poznaj mo?liwe zastosowania i uzyskaj wi?cej informacji na stronie dotycz?cej rozwi?zań chmury hybrydowej.

   VMware?Cloud?Foundation

   Zintegrowana infrastruktura chmury oraz us?ugi zarz?dzania chmurami prywatnymi i publicznymi

   VMware?Cloud?on?AWS

   Spójna infrastruktura oparta na vSphere dostarczana na platformie AWS

   Aplikacje krytyczne dla firmy

   Spójna infrastruktura i operacje do obs?ugi obci??eń o znaczeniu krytycznym, w tym: Microsoft?SQL?Server, Oracle i SAP

   Platforma VMware?Cloud?Provider

   Oferta us?ug w chmurze prywatnej i hybrydowej dostarczanych przez partnerów VMware

   VMware?Cloud?Director?Availability

   Us?ugi przywracania po awarii oparte na chmurze, które partnerzy VMware?Cloud?Provider mog? oferowa? swoim klientom

   VMware?Cloud?on?Dell?EMC

   W pe?ni zarz?dzana obs?uga VMware?Cloud na urz?dzeniu Dell?EMC?VxRail

   VMware?Cloud?on?AWS?Outposts

   W pe?ni zarz?dzana obs?uga VMware?Cloud w centrum przetwarzania danych

   Partnerzy Cloud?Verified

   Zaawansowane mo?liwo?ci infrastruktury VMware?Cloud realizowane przez dostawców chmury

   VMware?Cloud?Director

   Czo?owa platforma us?ug rozproszonych umo?liwiaj?ca ?wiadczenie bezpiecznych, zró?nicowanych i elastycznych us?ug w chmurze hybrydowej

   VMware?Cloud?Director?service

   VMware?Cloud?Director?service (CDS) to wdro?enie SaaS us?ugi VMware?Cloud?Director, które zapewnia wielodost?pno?? w us?udze VMware?Cloud?on?AWS, umo?liwiaj?c partnerom VMware?Cloud?Provider rozszerzanie geograficzne i obs?ug? zastosowań o niskim obci??eniu zasobów.

   Infrastruktura hiperkonwergentna 

   Zintegruj zasoby obliczeniowe, pami?? masow? i sie? w ramach jednej ?atwej do zarz?dzania platformy sterowanej programowo. Odwied? stron? dotycz?c? infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) i dowiedz si?, czym jest HCI i jak dzia?a. Na stronie przedstawiaj?cej powody, dla których warto wybra? infrastruktur? hiperkonwergentn? VMware dowiesz si?, czym nasze rozwi?zanie ró?ni si? od innych i dlaczego korzysta z niego coraz wi?cej organizacji na ca?ym ?wiecie.

   VMware?Cloud?Foundation

   Zintegrowana infrastruktura chmury oraz us?ugi zarz?dzania chmurami prywatnymi i publicznymi

   NSX?Data?Center

   Platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń

   vRealize?Suite

   Platforma zarz?dzania systemem chmury

   Dell?EMC?VxRail

   Gotowe do u?ycia urz?dzenie infrastruktury hiperkonwergentnej zapewniaj?ce pe?n? integracj? z rozwi?zaniami VMware

   vSAN

   Zoptymalizowana pod k?tem technologii Flash natywna pami?? masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych

   vSphere

   Efektywna i zabezpieczona wirtualizacja ?rodowiska obliczeniowego

   vCenter?Server

   Centralna platforma kontroli nad ?rodowiskami vSphere

   Zarz?dzanie chmur? 

   Zarz?dzaj ?rodowiskami hybrydowymi obs?uguj?cymi ka?dy rodzaj obci??eń — od tradycyjnych po umieszczone w kontenerach — na ujednoliconej platformieDowiedz si? wi?cej na stronie Cloud?Management?Platform.

   vRealize?Suite

   Platforma zarz?dzania chmur? hybrydow? do bezpiecznego i spójnego tworzenia aplikacji w dowolnej chmurze

   vRealize?Operations

   Platforma ujednoliconego zarz?dzania do planowania i skalowania centrum danych sterowanego programowo i infrastruktury wielochmurowej

   vRealize?AI

   Platforma autonomicznego centrum przetwarzania danych, która wykorzystuje nauk? popart? nagradzaniem do ci?g?ej optymalizacji infrastruktury

   vCloud?Suite

   Oprogramowanie chmury prywatnej klasy korporacyjnej, które obejmuje rozwi?zania vSphere?Hypervisor i vRealize?Suite

   vRealize?Log?Insight

   Narz?dzie do inteligentnego zarz?dzania dziennikami i ich analizy

   Integrated?OpenStack

   Dystrybucja OpenStack klasy korporacyjnej dzia?aj?ca w infrastrukturze VMware

   vRealize?Automation

   Oprogramowanie przyspieszaj?ce realizacj? us?ug IT dzi?ki automatyzacji i wst?pnie zdefiniowanym zbiorom regu?

   vRealize?Business?for?Cloud

   Aplikacja umo?liwiaj?ca analiz? kosztów chmury, pomiar wykorzystania i wgl?d w dane biznesowe

   CloudHealth

   Optymalizacja i nadzór w zakresie zarz?dzania finansami, operacjami i zabezpieczeniami w ?rodowisku obejmuj?cym wiele chmur

   vRealize?Code?Stream

   Narz?dzie do automatyzacji dostarczania oprogramowania i rozwi?zywania problemów z obs?ug? analizy i przep?ywu procesów wersji

   Operacje obejmuj?ce wiele chmur 

   Zadbaj o spójne zarz?dzanie i nadzór nad przedsi?biorstwem w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej rozwi?zań obejmuj?cych wiele chmur.

   CloudHealth

   Optymalizacja i nadzór w zakresie zarz?dzania finansami, operacjami i zabezpieczeniami

   VMware?HCX

   Mobilno?? aplikacji i hybrydowo?? infrastruktury w ?rodowisku dowolnych instancji vSphere

   vRealize?Network?Insight?Cloud

   Zabezpieczenia skoncentrowane na aplikacjach i wgl?d w dane dotycz?ce sieci jako us?uga

   VMware?Site?Recovery

   Przywracanie po awarii na ??danie jako us?uga (DRaaS)

   SecureState

   Wgl?d w dane dotycz?ce proaktywnego zarz?dzania zabezpieczeniami w chmurze i zagro?eniami zgodno?ci w czasie rzeczywistym

   vRealize?Automation?Cloud

   P?ynna automatyzacja i nadzór w wielu chmurach

   vRealize?Log?Insight?Cloud

   Wgl?d w dane dotycz?ce infrastruktury w czasie rzeczywistym i logi aplikacji obejmuj?ce wiele chmur

   VMware?Cloud?Marketplace

   Bogaty ekosystem rozwi?zań i us?ug firm zewn?trznych zaprojektowany i przetestowany pod k?tem chmur opartych na produktach VMware.

   Wirtualne sieci w chmurze 

   Zabezpiecz i obs?uguj aplikacje i dane w dowolnym miejscu dzi?ki spójnej, wszechobecnej ??czno?ci. Odwied? stron? dotycz?c? wirtualnej sieci w chmurze, aby uzyska? wi?cej informacji o fundamencie, który zapewni podstawy rozwoju Twojej firmy.

   NSX?Cloud

   Obs?uga sieci i zabezpieczenia w chmurze hybrydowej

   NSX?Distributed?IDS/IPS

   Zaawansowany mechanizm zaprojektowany do wykrywania zagro?eń rozprzestrzeniaj?cych si? w poziomie w obr?bie sieci

   Tanzu?Service?Mesh

   Technologia siatki us?ug klasy korporacyjnej umo?liwiaj?ca ??czenie i ochron? mikrous?ug w ?rodowiskach Kubernetes obejmuj?cych wiele klastrów

   Zapora ogniowa oparta na us?udze

   Wewn?trzna zapora ogniowa chroni?ca obci??enia oraz ruch poziomy

   NSX?Data?Center

   Platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń w warstwach 2–7

   NSX?Advanced?Load?Balancer

   Równowa?enie obci??enia obejmuj?ce wiele chmur, zapora ogniowa dla aplikacji internetowych i analiza aplikacji

   vRealize?Network?Insight

   Zabezpieczenia skoncentrowane na aplikacjach i wgl?d w dane dotycz?ce sieci

   VMware?SD-WAN?by?VeloCloud

   Platforma zapewniaj?ca dost?p do us?ug rozproszonych, prywatnych centrów przetwarzania danych i aplikacji opartych na modelu SaaS

   Wewn?trzne zabezpieczenia 

   Upro?? zabezpieczenia dzi?ki wykorzystaniu infrastruktury do ochrony aplikacji i danych na urz?dzeniach końcowych i w chmurze. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej rozwi?zań wewn?trznych zabezpieczeń.

   AppDefense

   Funkcje ochrony obci??eń osadzone w hiperwizorze i rozproszone w ca?ym ?rodowisku

   NSX?Intelligence

   Rozproszony mechanizm analityczny zapewniaj?cy automatyczne rekomendacje i dziennik audytu zbioru regu? zabezpieczeń

   Workspace?ONE

   Platforma cyfrowego miejsca pracy zgodna z zasad? zerowego zaufania

   VMware?Carbon?Black?EDR

   Lokalne wykrywanie czynników ryzyka i reagowanie na nie na urz?dzeniach końcowych (EDR) w celu identyfikacji zagro?eń i reagowania na zdarzenia

   NSX?Distributed?IDS/IPS

   Zaawansowany mechanizm zaprojektowany do wykrywania zagro?eń rozprzestrzeniaj?cych si? w poziomie w obr?bie sieci

   SecureState

   Wgl?d w dane na temat proaktywnego zarz?dzania zabezpieczeniami w chmurze i zagro?eniami zgodno?ci w czasie rzeczywistym

   VMware?Carbon?Black?Cloud

   Natywna platforma ochrony urz?dzeń końcowych w chmurze, która pozwala zapobiega? cyberatakom, wykrywa? je i na nie reagowa?

   VMware?Carbon?Black?App?Control

   Lokalna kontrola aplikacji i ochrona kluczowych sk?adników infrastruktury

   Cyfrowe miejsce pracy 

   U?atw pracownikom prac? w dowolnym miejscu i czasie oraz na ka?dym urz?dzeniu bez kompromisów w kwestii zabezpieczeń. Odwied? stron? dotycz?c? rozwi?zań cyfrowego miejsca pracy i dowiedz si?, jak stawia? pracownika na pierwszym miejscu.

   Workspace?ONE

   Oparta na analizie biznesowej platforma cyfrowego miejsca pracy, która dostarcza dowolne aplikacje na ka?dym urz?dzeniu i pozwala nimi zarz?dza?

   Workspace?ONE?Intelligence

   Wgl?d w dane, analiza aplikacji i automatyzacja ca?ego cyfrowego miejsca pracy

   Workspace?ONE?Assist

   Cyfrowa transformacja ?rodowiska pracownika z obs?ug? zdaln?

   Workspace?ONE?Intelligent?Hub

   Zabezpieczona ??czno?? i efektywna praca na dowolnym urz?dzeniu z ka?dego miejsca

   Workspace?ONE?UEM oparte na AirWatch

   Technologia ujednoliconego zarz?dzania urz?dzeniami końcowymi (UEM), która stanowi podstaw? rozwi?zania Workspace?ONE

   Workspace?ONE?Intelligence?for?Consumer?Apps

   Wy?sza wydajno?? i lepsze do?wiadczenia u?ytkownika w aplikacjach mobilnych.

   Workspace?ONE?Access

   Szybsza i bezpieczniejsza obs?uga u?ytkownika w cyfrowym miejscu pracy

   Aplikacje zwi?kszaj?ce produktywno?? na platformie Workspace?ONE

   Proste w obs?udze i bezpieczne dla przedsi?biorstwa aplikacje zwi?kszaj?ce produktywno??

   Wirtualizacja desktopów i aplikacji 

   Upro?? swoje podej?cie do dostarczania i ochrony desktopów i aplikacji oraz zarz?dzania nimi. Odwied? stron? dotycz?c? wirtualizacji desktopów i dowiedz si?, jak VMware?Horizon wspiera mobilno?? miejsca pracy.

   Horizon

   Czo?owa platforma do zarz?dzania wirtualnymi desktopami (VDI), aplikacjami i us?ugami online

   Horizon?Cloud

   Elastyczna platforma chmury do hostowania wirtualnych desktopów i aplikacji

   NSX?for?Horizon

   Rozwi?zanie do obs?ugi sieci w infrastrukturze wirtualnych desktopów (VDI) zawieraj?ce zbiory regu? dynamicznego przypisywania desktopów

   vRealize?Operations?for?Horizon

   Narz?dzie do monitorowania i raportowania, które umo?liwia zarz?dzanie ?rodowiskami Horizon i XenDesktop/XenApp

   Horizon?Apps

   Jednolity obszar roboczy dla aplikacji opublikowanych, mobilnych i dzia?aj?cych w modelu SaaS

   App?Volumes

   Oprogramowanie do dostarczania aplikacji w?czasie rzeczywistym i?zarz?dzania ich cyklem ?ycia

   vSAN?for?Horizon

   Rozwi?zanie sieci pami?ci masowej VDI obejmuj?ce szereg wst?pnie skonfigurowanych urz?dzeń zoptymalizowanych pod k?tem rozwi?zania Horizon, w tym vSAN?ReadyNodes i Dell?EMC?VxRail

   ThinApp

   Rozwi?zanie do wirtualizacji aplikacji bez agentów, które pozwala odizolowa? aplikacje od systemów operacyjnych w celu wyeliminowania konfliktów i usprawnienia dostarczania oraz zarz?dzania

   Wirtualizacja ?rodowiska obliczeniowego 

   Utwórz zaawansowan?, elastyczn? i zabezpieczon? platform? cyfrow? obejmuj?c? w pe?ni zwirtualizowane centrum dane sterowane programowo. Dowiedz si? wi?cej o wirtualizacji i centrum danych sterowanym programowo.

   vSphere

   Wydajna i zabezpieczona platforma wirtualizacji ?rodowiska obliczeniowego dla chmury hybrydowej

   vSphere?Hypervisor

   Hiperwizor sprz?towy umo?liwiaj?cy wirtualizacj? serwerów

   vCenter?Server

   Centralna platforma kontroli nad ?rodowiskami vSphere

   vCenter?Converter

   Oprogramowanie umo?liwiaj?ce przekszta?canie fizycznych komputerów z systemami Windows i Linux w maszyny wirtualne

   Pami?? masowa i dost?pno?? 

   Udoskonal i upro?? architektur? sieci pami?ci masowej przy u?yciu technologii pami?ci masowej sterowanej programowo. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej pami?ci masowej sterowanej programowo.

   vSAN

   Zoptymalizowana pod k?tem technologii Flash natywna pami?? masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych

   Site?Recovery?Manager

   Szybkie i niezawodne oprogramowanie do przywracania po awarii

   VMware?Site?Recovery

   Przywracanie po awarii na ??danie jako us?uga (DRaaS)

   Virtual?Volumes

   Powszechnie u?ywana w bran?y struktura, która usprawnia operacje pami?ci masowej i zapewnia wolno?? wyboru

   Obrze?a sieci 

   Korzystaj z Internetu rzeczy i danych z obrze?y sieci przy u?yciu ujednoliconej platformy cyfrowej Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej rozwi?zań IoT i przetwarzania na obrze?ach sieci.

   Pulse?IoT?Center

   Zarz?dzanie infrastruktur? brzegow? i urz?dzeniami IoT

   VMware?SD-WAN?by?VeloCloud

   Platforma zapewniaj?ca dost?p do us?ug rozproszonych, prywatnych centrów przetwarzania danych i aplikacji opartych na modelu SaaS

   VMware?Cloud?on?Dell?EMC

   W pe?ni zarz?dzana obs?uga VMware?Cloud na urz?dzeniu Dell?EMC?VxRail

   Chmura telekomunikacyjna 

   Twórz i skaluj funkcje sieci wirtualnej na podstawie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym z u?yciem infrastruktury sieci sterowanej programowo. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej chmury telekomunikacyjnej.?

   Telco Cloud Infrastructure

   Wielodost?pna platforma oferuj?ca funkcje obs?ugi ?rodowiska obliczeniowego, pami?ci masowej, sieci, zarz?dzania i operacji

   Uhana?by?VMware

   Analiza RAN oparta na sztucznej inteligencji dla operatorów sieci komórkowych

   Telco Cloud Platform

   Wdra?aj funkcje sieciowe w?swoich sieciach 5G — w?dowolnym miejscu i?czasie, bez zb?dnych opó?nień.

   Telco Cloud Operations

   Zarz?dzaj sieciami fizycznymi i wirtualnymi za pomoc? funkcji automatycznego zapewniania jako?ci us?ug

   VMware?Integrated?OpenStack?Carrier?Edition

   Rozwi?zanie OpenStack dla operatorów zapewniaj?ce najszybsze wdro?enie w pe?ni operacyjnego ?rodowiska

   Automatyzacja chmury telekomunikacyjnej

   Orkiestracja i automatyzacja zarz?dzania us?ugami i funkcjami sieciowymi w dowolnej sieci i chmurze

   Desktop osobisty 

   Uruchamiaj wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze PC lub Mac. Dowiedz si? wi?cej na stronie dotycz?cej wirtualizacji desktopów osobistych.

   Fusion dla komputerów Mac

   Aplikacja do obs?ugi wielu systemów operacyjnych na komputerze Mac.

   Wersje próbne do pobrania  Kup online  

   Workstation?Player

   Proste narz?dzie do uruchamiania drugiego systemu operacyjnego na komputerze z systemem Windows lub Linux — bezp?atne do u?ytku osobistego.

   Wersje próbne do pobrania  Kup online  

   Workstation?Pro

   Aplikacja do obs?ugi wielu systemów operacyjnych na komputerze z systemem Windows lub Linux.

   Wersje próbne do pobrania  Kup online  

   Nowe technologie 

   Wykorzystanie najnowszych innowacji technicznych w celu uzyskania przewagi nad konkurencj?

   Big?Data

   Wirtualizacja projektów z u?yciem danych Big?Data w celu uproszczenia zarz?dzania i rozwi?zania problemów z realizacj?

   VMware?Blockchain

   Zdecentralizowana platforma zaufania z obs?ug? czo?owych platform wykonawczych

   High?Performance?Computing

   Wirtualizacja obci??eń HPC w celu podniesienia wydajno?ci

   Produkty bezp?atne 

   Testuj bezpiecznie nowe oprogramowanie w izolowanych maszynach wirtualnych na komputerze PC oraz szybko przekszta?caj komputery fizyczne w maszyny wirtualne — bezp?atnie.

   vSphere?Hypervisor

   Bezp?atny hiperwizor sprz?towy umo?liwiaj?cy wirtualizacj? serwerów w celu konsolidacji aplikacji na mniejszej ilo?ci sprz?tu.

   Pobierz bezp?atnie 

   vCenter?Converter

   Oprogramowanie umo?liwiaj?ce przekszta?canie fizycznych komputerów opartych na systemach Windows i Linux w maszyny wirtualne.

   Pobierz bezp?atnie 

   Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware podczas zaj?? praktycznych

   Czy wiesz, ?e mo?esz skorzysta? z zaj?? praktycznych?

   Dowiedz si?, na czym polegaj? zaj?cia praktyczne i dlaczego ciesz? si? ocen? satysfakcji klienta na poziomie 91%.

   Wy?wietl infografik? 

   Wypróbuj zaj?cia praktyczne VMware

   Wybierz zaj?cia praktyczne dotycz?ce jednego z ponad 20?produktów i zacznij u?ywa? bezp?atnej wersji próbnej w ci?gu kilku minut.

   Wypróbuj za darmo 

   Najlepszy sposób na sp?dzenie 30?minut

   Zaj?cia praktyczne Lightning pozwalaj? przyjrze? si? produktom VMware bez konieczno?ci przeprowadzania instalacji.

   Jak zacz?? 
   日本大香蕉