<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   VMware dostarcza firmom chmur? obliczeniow? i us?ugi z zakresu wirtualizacji platform, które umo?liwiaj? bezpieczne ??czenie i automatyzacj? infrastruktur cyfrowych oraz zarz?dzanie nimi. Niniejsze Zasady zachowania poufno?ci informacji opisuj? sposoby zbierania, u?ywania, udost?pniania i przechowywania danych osobowych przez ró?ne zespo?y VMware.

   Zasady te okre?laj?, jakie dane osobowe zbieramy w celu zarz?dzania firm? i naszymi relacjami z klientami, osobami odwiedzaj?cymi i uczestnikami wydarzeń.

   Te zasady informuj?, w jaki sposób u?ywamy plików cookie i innych podobnych technologii, gdy korzystaj? Państwo z naszych witryn internetowych.

   W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia te zasady informuj? o przys?uguj?cych im prawach do ochrony prywatno?ci i sposobach egzekwowania tych praw.

   Te zasady okre?laj?, jakie dane osobowe zbieramy od kandydatów w zwi?zku z naszym programem rekrutacji pracowników.

   Te zasady okre?laj?, jakie informacje zbieramy i wykorzystujemy w zwi?zku z wdra?aniem naszych produktów i us?ug u klientów.

   To o?wiadczenie zawiera informacje na temat typów danych uzyskiwanych przez rozwi?zanie Workspace?ONE?UEM od u?ytkowników klientów oraz z ich urz?dzeń.

   Obowi?zuje od: 6 grudzień 2019?r.

   ?

   GLOBALNE ZASADY ZACHOWANIA POUFNO?CI INFORMACJI SPó?KI VMWARE

   Spó?ka VMware, Inc., z siedzib? w USA, ifirmy nale??ce do jej grupyktóre stanowi? cz??? Rodziny Dell (?VMware”, ?my”, ?nas” oraz ?nasze”) zobowi?zuj? si? chroni? prywatno?? osób fizycznych korzystaj?cych z ich produktów, na przyk?ad u?ytkowników witryny internetowej, klientów, partnerów biznesowych, potencjalnych klientów, odbiorców marketingowych, u?ytkowników końcowych i uczestników wydarzeń (?Państwo” oraz ?Państwa”). Niniejsze zasady zachowania poufno?ci informacji ogólnie przedstawiaj? ró?ne metody zbierania, u?ywania i udost?pniania danych osobowych stosowane przez spó?k? VMware, gdy:

   • odwiedzaj?, u?ywaj? lub w jakikolwiek inny sposób korzystaj? Państwo z naszych witryn internetowych, stron w mediach spo?eczno?ciowych, aplikacji mobilnych VMware (powi?zanych z niniejsz? Polityk? prywatno?ci), reklam internetowych, materia?ów marketingowych i sprzeda?owych (nasze ?Aktywa internetowe”);
   • odwiedzaj? lub w jakikolwiek sposób korzystaj? Państwo z naszych biur, wydarzeń, wyprzeda?y, akcji marketingowych i innych akcji poza Internetem (nasze ?Aktywa pozainternetowe”); oraz
   • kupuj? i wykorzystuj? Państwo produkty i us?ugi VMware (w tym aplikacje mobilne), które zosta?y wdro?one przez jednego z naszych klientów biznesowych, na przyk?ad Państwa pracodawc? (?Us?ugi”).

   Dowoln? kombinacj? powy?szych rodzajów aktywów okre?lamy mianem ?W?asno?ci”.


   Niniejsze Zasady generalnie nie obejmuj? danych osobowych zbieranych automatycznie w zwi?zku z korzystaniem przez Państwa z Us?ug VMware. Wi?cej informacji na temat danych zbieranych i u?ywanych przez VMware w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ug mo?na znale?? w Zasadach korzystania z produktów i us?ug VMware.


   W zwi?zku z realizacj? okre?lonych W?asno?ci VMware mo?e przekazywa? dodatkowe powiadomienia ?z ostatniej chwili” lub inne informacje na temat sposobów zbierania, u?ywania i udost?pniania danych. Powiadomienia te mog? uzupe?nia? niniejsze Zasady zachowania poufno?ci informacji lub u?ci?la? zasady ochrony prywatno?ci stosowane przez VMware w danej sytuacji b?d? oferowa? dodatkowe opcje wyboru w zakresie sposobów przetwarzania Państwa danych przez VMware.

   W razie pytań dotycz?cych niniejszych Zasad zachowania poufno?ci informacji prosimy kontaktowa? si? z nami pod adresem privacy@vmware.com.

   SPIS TRE?CI

   ?Dane osobowe” to informacje pozwalaj?ce zidentyfikowa? osob? lub dotycz?ce osoby mo?liwej do zidentyfikowania. Spó?ka VMware i zewn?trzni dostawcy us?ug zbieraj? z ró?nych ?róde? informacje osobowe i inne informacje, które ogólnie mo?na przyporz?dkowa? do nast?puj?cych kategorii:

   • informacje, jaki Państwo przekazuj? nam poprzez interakcje z nami i podczas korzystania z naszych W?asno?ci;
   • Informacje zbierane od Państwa automatycznie w zwi?zku z korzystaniem z?Aktywów internetowych (informacje zbierane przez nas automatycznie w zwi?zku z Us?ugami zosta?y opisane w Zasadach korzystania z produktów i us?ug VMware);
   • informacje zbierane ze ?róde? osób trzecich i firm stowarzyszonych.

   Informacje pochodz?ce z tych trzech ?róde? mo?emy ??czy? w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji.

   1. Jakie informacje na Państwa temat zbieramy

   2. Zbieramy Dane osobowe, które s? nam (w tym tak?e naszym dostawcom us?ug i innym podmiotom zbieraj?cym informacje w naszym imieniu) dobrowolnie przekazywane. Na przyk?ad zbieramy dane osobowe, gdy u?ytkownik zamawia produkty, us?ugi lub aplikacje spó?ki VMware, rejestruje si? w celu uzyskania do nich dost?pu (lub ich u?ywania) lub ??da informacji o nich, subskrybuje wiadomo?ci marketingowe, ??da pomocy, wype?nia ankiet?, podaje opini? o produkcie albo zapisuje si? na wydarzenie lub seminarium internetowe spó?ki VMware. Dane osobowe u?ytkownika mo?emy równie? zbiera? offline, na przyk?ad gdy u?ytkownik uczestniczy w której? z naszych imprez, podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawc? lub gdy u?ytkownik kontaktuje si? z dzia?em pomocy technicznej.

    Zbierane dane osobowe mog? zawiera? dane kontaktowe (takie jak imi? i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), informacje zawodowe (takie jak nazwa pracodawcy, adres, stanowisko, dzia? czy funkcja), identyfikator u?ytkownika i has?o, fotografie na potrzeby bezpieczeństwa oraz preferencje kontaktowe. Zbieramy równie? informacje podane dobrowolnie podczas ??dania od nas informacji, w polach ?dowolnego tekstu” w naszym formularzu (na przyk?ad podczas zapisywania si? na imprez?, wysy?ania opinii o produkcie lub wype?niania ankiety) oraz dotycz?ce rodzaju ??dania lub kontaktu z nami. Ponadto mo?emy zbiera? Dane osobowe ujawnione przez u?ytkownika na naszych forach dyskusyjnych, czatach, blogach oraz w innych naszych us?ugach lub na platformach, gdzie u?ytkownik mo?e publikowa? informacje lub materia?y (w tym tak?e w us?ugach i na platformach stron trzecich). Mo?emy równie? rejestrowa? rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji z Państwem w stopniu zgodnym z obowi?zuj?cym prawem.

    Mo?emy równie? zbiera? informacje dotycz?ce rozliczenia i transakcji dotycz?ce zakupu naszych produktów.

   3. Informacje zbierane automatycznie

   4. VMware zbiera informacje dotycz?ce Aktywów internetowych, korzystaj?c z takich technologii jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, wid?ety, osadzone adresy URL, protoko?y komunikacji elektronicznej, przyciski oraz narz?dzia. Wraz z post?pem technologii sposoby zbierania informacji przez spó?k? VMware mog? si? zmienia?. Wi?cej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii ?ledzenia mo?na znale?? w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji i naszych Zasadach korzystania z plików cookie.


    Aktywa internetowe:
    Pewne informacje zbieramy automatycznie, kiedy u?ytkownik u?ywa lub ??czy si? z naszymi Aktywami internetowymi b?d? korzysta z naszych reklam internetowych i wiadomo?ci marketingowych. Informacje te niekoniecznie ujawniaj? bezpo?rednio to?samo?? u?ytkownika, ale mog? zawiera? numery identyfikacyjne i inne informacje dotycz?ce u?ywanego sprz?tu, takie jak model urz?dzenia, wersja systemu operacyjnego, rodzaj przegl?darki internetowej (np. Firefox, Safari lub Internet Explorer), adres IP, adres MAC, identyfikator urz?dzenia, informacje o zdarzeniach urz?dzenia (takich jak awarie, aktywno?? systemu, ustawienia sprz?towe, j?zyk przegl?darki, data i godzina wys?ania ??dania oraz ?ród?owy adres URL), ogólne po?o?enie geograficzne (np. kraj lub miejscowo??) oraz inne dane techniczne jednoznacznie identyfikuj?ce przegl?dark?. Mo?emy równie? zbiera? informacje dotycz?ce sposobów interakcji Państwa urz?dzenia z naszymi Aktywami online, na przyk?ad o odwiedzonych stronach i klikni?tych linkach.


    Us?ugi VMware:
    w zwi?zku z wdro?eniem okre?lonych Us?ug w Państwa firmie VMware mo?e automatycznie zbiera? informacje powi?zane z korzystaniem z Us?ug. Wi?cej informacji na temat typów danych u?ywanych i zbieranych w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ug przez VMware mo?na znale?? w Zasadach korzystania z produktów i us?ug VMware.

    Je?li indywidualny u?ytkownik us?ug spó?ki VMware chce otrzyma? wi?cej informacji na temat post?powania przy zbieraniu przez nas danych us?ug zainstalowanych przez jego organizacj?, powinien skontaktowa? si? z administratorem IT tej organizacji.

   5. Informacje zbierane ze ?róde? zewn?trznych i firm stowarzyszonych

   6. W ramach dozwolonych obowi?zuj?cymi przepisami prawa mo?emy od czasu do czasu otrzymywa? informacje na Państwa temat ze ?róde? zewn?trznych, takich jak publiczne bazy danych, sprzedawcy, partnerzy handlowi, partnerzy wspólnego marketingu, sieci mediów spo?eczno?ciowych, organizatorzy wydarzeń oraz inne ogólnodost?pne ?ród?a informacji. Mo?emy równie? otrzymywa? takie informacje od naszych firm stowarzyszonych, do których nale?? Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks i VirtuStream (?Rodzina Dell”), oraz, w zakresie dotycz?cym sprzeda?y i marketingu naszych wspólnych produktów i us?ug, od ich wyznaczonych partnerów.

    Przyk?adami informacji otrzymywanych z innych ?róde? mog? by?: imi? i nazwisko, adres, numer telefonu, lokalizacja biura, przybli?ona lokalizacja (na podstawie wstecznego wyszukiwania IP), informacje o koncie, funkcja zawodowa i profil pracownika sektora publicznego, informacje o us?ugach i pomocy technicznej, informacja o zainteresowaniach lub preferencjach dotycz?cych produktu lub us?ugi, informacje o nawykach dotycz?cych przegl?dania stron internetowych, informacje w widoku strony dotycz?ce partnera biznesowego, z którym wspólnie udost?pniamy us?ug? lub oferty, oraz informacje historii kredytu z biura informacji kredytowej. Mo?emy ich równie? u?ywa? w po??czeniu z informacjami kontaktowymi, zawodowymi i dotycz?cymi historii transakcji ze spó?k? VMware w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji, takich jak na przyk?ad u?ci?lenie prowadzonych rejestrów, lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji u?ytkowników, prowadzenia akcji marketingowych i zapewniania pomocy oraz wykrywania prób oszustwa i ich udaremniania.

   VMware wykorzystuje zebrane Dane osobowe do celów opisanych poni?ej (w ramach dozwolonych przez obowi?zuj?ce prawo). Informacje na temat udost?pniania Danych osobowych przez spó?k? VMware mo?na znale?? w cz??ci?III.

   Komunikacja, odpowiadanie na pytania oraz realizacja i przetwarzanie transakcji: spó?ka VMware mo?e wykorzystywa? Państwa informacje osobowe w celu komunikowania si?, udzielania odpowiedzi na pytania oraz dostarczania ??danych informacji. Spó?ka VMware mo?e te? wykorzystywa? Dane osobowe, w tym finansowe oraz dotycz?ce karty kredytowej i p?atno?ci, w celu przetwarzania Państwa transakcji.

   U?atwianie ?wiadczenia Us?ug i administrowania kontem: VMware mo?e u?ywa? Danych osobowych w celu ?wiadczenia Us?ug, zarz?dzania Państwa kontem i komunikowania si? z Państwem w zakresie korzystania z Us?ug. Do czynno?ci tych zalicza si? zarz?dzanie pobieraniem produktów, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania, ?wiadczenie pomocy i przekazywanie zaleceń oraz wysy?anie innych wiadomo?ci administracyjnych lub dotycz?cych konta, w tym tak?e informacji na temat wersji. VMware b?dzie równie? wykorzystywa? Dane osobowe w celu u?atwienia ?wiadczenia Us?ug, co mo?e obejmowa? ?ledzenie uprawnień, weryfikacj? zgodno?ci, kontrol? dost?pu do Us?ug oraz zapewnianie bezpieczeństwa i integralno?ci operacyjnej infrastruktury IT oferowanej przez VMware i naszych Us?ug. Szczegó?owe informacje na temat danych, jakie VMware zbiera w zwi?zku z korzystaniem przez Państwa z Us?ug oraz w celu realizacji Us?ug, mo?na znale?? w Zasadach korzystania z produktów i us?ug VMware.

   U?atwianie i ocenianie korzystania z Aktywów internetowych: VMware mo?e wykorzystywa? Dane osobowe w celu dostarczania Państwu Aktywów internetowych, u?atwiania korzystania z Aktywów internetowych (na przyk?ad usprawniania nawigacji i procesu logowania, zachowywania informacji mi?dzy sesjami oraz zwi?kszania bezpieczeństwa), podnoszenia jako?ci, oceniania responsywno?ci stron, personalizowania oraz okre?lania tre?ci

   Ulepszanie naszych W?asno?ci: VMware wykorzystuje Dane osobowe i inne informacje zebrane od Państwa w celu jak najlepszego zrozumienia swoich klientów, u?ytkowników i u?ytkowników stron internetowych oraz sposobu korzystania przez nich z W?asno?ci, w tym do?wiadczeń u?ytkownika. Na podstawie tych informacji spó?ka VMware zapewnia indywidualn? obs?ug? u?ytkowników, implementuje ??dane przez Państwa elementy funkcjonalno?ci, podnosi jako?? i niezawodno??, diagnozuje problemy z W?asno?ciami i ulepsza W?asno?ci i do?wiadczenia u?ytkownika oraz przygotowuje zalecenia.

   U?ci?lanie prowadzonych rejestrów: Informacji osobowych otrzymanych od u?ytkownika lub stron trzecich mo?emy u?ywa? w celu jego lepszego rozumienia u?ytkowników i/lub utrzymywania i u?ci?lania prowadzonego rejestru u?ytkowników.

   Obs?uga techniczna: VMware wykorzystuje Dane osobowe i inne przekazywane przez Państwa dane w po??czeniu z posiadanymi przez siebie informacjami w celu ?wiadczenia obs?ugi technicznej w zwi?zku z W?asno?ciami.

   Publikowanie opinii: Spó?ka VMware mo?e wykorzysta? Państwa informacje osobowe w celu opublikowania opinii na temat swoich Aktywów internetowych. Przed opublikowaniem opinii kontaktujemy si? z jej w?a?cicielem w celu uzyskania zgody na u?ycie jego nazwiska i tekstu. W ka?dej chwili mog? Państwo za??da? zmiany lub usuni?cia swojej opinii, wysy?aj?c ??danie zawieraj?ce Państwa nazwisko, informacj? o miejscu opublikowania tej opinii oraz Państwa dane kontaktowe.

   Marketing: VMware b?dzie wykorzystywa? informacje przekazane przez Państwa oraz uzyskane podczas Państwa interakcji z VMware w ró?nym czasie i z wykorzystaniem ró?nych Aktywów, jak równie? pozyskane ze ?róde? zewn?trznych, w celu dostarczania Państwu wiadomo?ci marketingowych i promocyjnych, ukierunkowanej i spersonalizowanej reklamy oraz tre?ci marketingowych, okre?lania skuteczno?ci prowadzonych kampanii marketingowych i promocyjnych oraz lepszego zrozumienia u?ytkowników i ich preferencji, a tak?e w celu pozycjonowania i promowania naszych produktów i us?ug. Dzia?ania marketingowe VMware b?d? prowadzone zgodnie z preferencjami u?ytkownika dotycz?cymi reklamy/marketingu oraz w ramach obowi?zuj?cych przepisów prawa.

   Bezpieczeństwo: Spó?ka VMware mo?e wykorzystywa? informacje osobowe, aby wspomaga? monitorowanie, udaremnianie i wykrywanie oszustw, zwi?ksza? bezpieczeństwo, monitorowa? i weryfikowa? to?samo?? lub dost?p oraz zwalcza? spam lub inne szkodliwe oprogramowanie b?d? zagro?enia bezpieczeństwa.

   Kontrola jako?ci i szkolenie: Spó?ka VMware mo?e wykorzystywa? dane osobowe lub u?ywa? danych osobowych do celów kontroli jako?ci zwi?zanych z W?asno?ciami oraz szkolenia pracowników.

   Sieci spo?eczno?ciowe stron trzecich:?korzystaj?c z Danych osobowych, VMware mo?e kontaktowa? si? z Państwem w sieciach spo?eczno?ciowych stron trzecich (zgodnie z regulaminem tych sieci).

   Konferencje i wydarzenia: spó?ka VMware i jej partnerzy mog? wykorzystywa? informacje osobowe do informowania o swoich wydarzeniach lub wydarzeniach swoich partnerów. Po zakończeniu wydarzenia VMware mo?e skontaktowa? si? z Państwem w zwi?zku z tym wydarzeniem oraz produktami i us?ugami pokrewnymi oraz mo?e udost?pni? informacje dotycz?ce Państwa udzia?u Państwa firmie i swoim sponsorom oraz partnerom konferencji, je?li jest to dozwolone przez prawo. Je?li partner lub sponsor konferencji bezpo?rednio poprosi o Państwa Dane osobowe na swoim stoisku konferencyjnym lub podczas prezentacji, zostan? one u?yte zgodnie z jego zasadami ochrony prywatno?ci. Zalecamy zapoznanie si? z zasadami ochrony prywatno?ci tych partnerów i sponsorów.

   Spo?eczno?ci internetowe i blogi: ujawnionych nam Danych osobowych i innych informacji mo?emy u?ywa? na naszych forach dyskusyjnych, czatach, blogach i w innych naszych us?ugach oraz na platformach, na których mog? Państwo publikowa? informacje i materia?y, w celu zapewnienia Państwu i naszym klientom forum do dyskusji na temat W?asno?ci VMware, odpowiadania na Państwa pytania, ?wiadczenia obs?ugi technicznej, ulepszania W?asno?ci lub do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji. Wszelkie informacje ujawnione na tych forach internetowych staj? si? informacj? publiczn?, zatem mog? pojawi? si? w mediach publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe i inne publicznie dost?pne platformy, a tak?e mog? by? ?indeksowane” lub przeszukiwane przez strony trzecie. Mog? by? równie? czytane, zbierane lub u?yte przez strony trzecie do przesy?ania niepo??danej korespondencji. Prosimy nie umieszcza? na tych forach ?adnych informacji, których nie chc? Państwo ujawni? publicznie.

   Edukacja i szkolenia: Je?li zapisz? si? Państwo na kurs certyfikacyjny lub seminarium spó?ki VMware, spó?ka wykorzysta Państwa informacje osobowe w celu dostarczenia odpowiedniego kursu lub zorganizowania seminarium. Je?li Państwa organizacja zap?aci?a za kurs certyfikacyjny lub seminarium, VMware mo?e powiadomi? t? organizacj? o statusie Państwa kursu lub seminarium po uprzednim powiadomieniu Państwa o tym fakcie.

   Ochrona naszych pracowników i obiektów: VMware mo?e wykorzystywa? Państwa Dane osobowe, które s? niezb?dne do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i osób odwiedzaj?cych, zak?adów i obiektów, a tak?e innych praw. Osoby odwiedzaj?ce nasze obiekty mog? zosta? sfotografowane lub zarejestrowane na wideo przez systemy ochrony.

   Inne uzasadnione cele biznesowe: w razie konieczno?ci mo?emy u?y? Danych osobowych do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrze?onych informacji spó?ki VMware.

   Staramy si? pilnowa?, aby dane osobowe u?ytkowników udost?pnia? jedynie tym jednostkom, które naprawd? ich potrzebuj? do wype?nienia swoich zadań i obowi?zków, oraz tym stronom trzecim, które maj? uzasadnion? potrzeb? dost?pu do nich. Dane osobowe mog? by? udost?pniane stronom trzecim w nast?puj?cych przypadkach:

   • Dostawcy us?ug: Dane osobowe mo?emy udost?pni? stronom trzecim, takim jak: sprzedawcy, konsultanci, agenci i inni dostawcy us?ug dzia?aj?cy w naszym imieniu. Przyk?adem mog? by? sprzedawcy i us?ugodawcy, którzy pomagaj? w dzia?alno?ci marketingowej, fakturowaniu, przeprowadzaniu p?atno?ci kartami kredytowymi, analizie i interpretacji danych, hostingu, pomocy technicznej i obs?udze klienta. Z wyj?tkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji nie udost?pniamy, nie sprzedajemy i nie wypo?yczamy Państwa Danych osobowych stronom trzecim do ich celów promocyjnych ani nie wymieniamy z nimi takich danych.

   • Partnerzy biznesowi: Dane u?ytkownika mo?emy udost?pnia? naszym partnerom handlowym, takim jak dystrybutorzy i sprzedawcy oraz inni partnerzy biznesowi, w celu realizacji ??dań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat spó?ki VMware oraz jej produktów i us?ug. VMware mo?e od czasu do czasu prowadzi? ??czon? sprzeda? i promocj? produktów wspólnie z wybranymi partnerami biznesowymi. Partnerom tym mog? zosta? udost?pnione informacje osobowe osób, które zakupi?y albo zg?osi?y wyra?ne zainteresowanie produktem lub us?ugami oferowanymi w ramach ??czonej promocji.

    Zwracamy uwag?, ?e VMware nie ma kontroli nad sposobem u?ycia tych danych przez naszych partnerów biznesowych. Nasi partnerzy sami odpowiadaj? za to, w jaki sposób pos?uguj? si? zgromadzonymi w takich okoliczno?ciach informacjami osobowymi, wliczaj?c w to informowanie w?a?cicieli tych informacji o sposobie ich wykorzystywania. Wi?cej informacji o sposobie, w jaki partnerzy pos?uguj? si? danymi osobowymi, mo?na znale?? w ich police prywatno?ci.

   • Firmy stowarzyszone z VMware i Rodzina Dell: mo?emy udost?pnia? Państwa Dane osobowe firmom nadrz?dnym, zale?nym i/lub stowarzyszonym (w tym Rodzinie Dell). Informacje mog? by? udost?pniane i u?ywane w celu realizacji us?ug, zapewnienia pomocy, udzielania rekomendacji do optymalizacji u?ytkowania produktów i us?ug, udzielania informacji klientom i potencjalnym klientom na temat zakresu dost?pnych produktów i us?ug oraz do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji.

   • Istotne interesy: mo?emy ujawni? Dane osobowe, je?li uwa?amy, ?e jest to niezb?dne w celu ochrony istotnych interesów jakiej? osoby.

   • Zgodno?? z przepisami prawa, podporz?dkowanie si? organom ?cigania, organom nadzorczym, agencjom rz?dowym, s?dom lub stronom trzecim: Informacje mo?emy ujawni?, je?li uwa?amy, ?e jest to niezb?dne lub wymagane (i) przepisami prawa, w celu spe?nienia wymagań procesu prawnego lub ??dań organu rz?dowego (w??cznie z wymaganiami w?adz publicznych dotycz?cymi bezpieczeństwa narodowego lub organów ?cigania); lub (ii) w celu spe?nienia, ustanowienia lub obrony przys?uguj?cych nam praw.

   • Transfery biznesowe: Państwa informacje mo?emy udost?pnia? w zwi?zku z zaistnia?ym lub negocjowanym po??czeniem firm, sprzeda?? aktywów, finansowaniem, przej?ciem, rozwi?zaniem, reorganizacj? firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, ?e dane osobowe mog? by? u?ywane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufno?ci informacji.

   • Wyra?enie zgody: Państwa Dane osobowe mog? zosta? udost?pnione w dowolnym innym celu za Państwa zgod?.

   Dane osobowe, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, mog? by? przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych us?ugodawców, partnerów i firmy stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w innych krajach, gdzie przepisy ochrony danych osobowych mog? by? inne ni? w kraju u?ytkownika, na przyk?ad w Kanadzie, na Filipinach, w Singapurze, Indii, Australii czy Izraelu. Niektóre z tych krajów s? uznawane za ?nieodpowiednie” przez Komisj? Europejsk?. Gdziekolwiek dane osobowe u?ytkownika s? przetwarzane, chronimy je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufno?ci informacji oraz podejmujemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub innymi ?rodkami, aby odpowiednie dane osobowe by?y chronione zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Kroki te obejmuj? stosowanie standardowych klauzul umowy wed?ug wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm nale??cych do naszej grupy w EOG do innych firm nale??cych do naszej grupy. Na ?yczenie mo?emy przes?a? nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadzili?my u naszych dostawców us?ug, partnerów i w firmach stowarzyszonych. W zwi?zku z pe?nion? przez VMware rol? podmiotu przetwarzaj?cego tre?ci klienta nasze Wi???ce regu?y korporacyjne maj? zastosowanie do wszelkich transferów Danych osobowych. Nasza spó?ka zale?na Carbon Black, Inc. uczestniczy obecnie w programie Tarczy Prywatno?ci UE-USA i UE-Szwajcaria.

   Spó?ka Carbon Black, Inc. przestrzega programu Tarczy Prywatno?ci US-UE i US-Szwajcaria w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych uzyskanych od osób fizycznych z krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Spó?ka Carbon Black, Inc. posiada certyfikaty potwierdzaj?ce, ?e przestrzega zasad Tarczy prywatno?ci dotycz?cych powiadomień, wyboru i mo?liwo?ci wskazania osoby odpowiedzialnej za dalsze przekazywanie, ochron?, integralno?? danych i ograniczanie celu, dost?p, odwo?ywanie si?, egzekwowanie i ponoszenie odpowiedzialno?ci. W przypadku sprzeczno?ci mi?dzy Polityk? prywatno?ci a zasadami Tarczy Prywatno?ci zasady Tarczy Prywatno?ci zachowuj? nadrz?dno??. Wi?cej informacji na temat programu Tarczy Prywatno?ci oraz certyfikatów spó?ki Carbon Black Inc. mo?na znale?? na stronie https://www.privacyshield.gov.

   Spó?ka Carbon Black, Inc. odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach ka?dego programu Tarczy Prywatno?ci, a nast?pnie przekazuje stronie trzeciej wyst?puj?cej w imieniu spó?ki. Spó?ka Carbon Black, Inc. przestrzega zasad Tarczy Prywatno?ci w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii, w tym przepisów dotycz?cych odpowiedzialno?ci za dalsze przekazywanie. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatno?ci, spó?ka Carbon Black, Inc. podlega amerykańskim uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu.

   Spó?ka Carbon Black, Inc. zobowi?zuje si? do podj?cia starań w celu niezw?ocznego rozpatrzenia skarg dotycz?cych prywatno?ci oraz gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych (dane kontaktowe znajduj? si? w cz??ci ?Jak si? z nami skontaktowa?”). W przypadku nierozwi?zanego problemu dotycz?cego prywatno?ci lub problemu zwi?zanego z wykorzystywaniem danych, którego nie rozwi?zali?my w sposób zadowalaj?cy, nale?y skontaktowa? si? z naszym zewn?trznym dostawc? us?ug rozstrzygania sporów z siedzib? w USA (bezp?atnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

   W niektórych okoliczno?ciach, dok?adniej opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatno?ci https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, mo?e przys?ugiwa? Państwu prawo do skorzystania z wi???cego arbitra?u, pod warunkiem ?e inne procedury rozstrzygania sporów zosta?y wyczerpane.

   Spó?ka VMware stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wymaga ich stosowania od swoich dostawców us?ug. Na przyk?ad, w zale?no?ci od rodzaju danych i zakresu przetwarzania, spó?ka VMware instaluje fizyczne ?rodki kontroli dost?pu oraz stosuje szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe oraz systemy wykrywania w?amań i monitorowania sieci. Pracownicy VMware uzyskuj?cy dost?p do Danych osobowych s? zobowi?zani do zachowania poufno?ci tych informacji. Jednak ?adne procedury ani protoko?y nie gwarantuj? 100% bezpieczeństwa, dlatego zalecamy, aby przy podawaniu Danych osobowych przez Internet korzysta? z ?atwo dost?pnych narz?dzi, takich jak internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczeń online.

   Prawo do poprawiania i uaktualniania informacji: aby poprawi? lub uaktualni? przekazane nam Dane osobowe, nale?y zalogowa? si? na stronie myvmware.com i zaktualizowa? swój profil u?ytkownika.

   ?

   Wiadomo?ci marketingowe: mog? Państwo zrezygnowa? z otrzymywania korespondencji marketingowej od VMware, anuluj?c subskrypcj? w Centrum subskrypcji VMware. Aby zrezygnowa? z otrzymywania korespondencji od spó?ki Carbon Black, nale?y przej?? do Centrum preferencji Carbon Black i wybra? opcj? anulowania subskrypcji.

   ?

   Mog? Państwo równie? klikn?? przycisk anulowania subskrypcji w dowolnej otrzymanej od nas wiadomo?ci e-mail lub wype?ni? Formularz kontaktowy w sprawie prywatno?ci

   ?

   Dodatkowe prawa dotycz?ce okre?lonych terytoriów: mieszkańcy niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mog? mie? prawo do egzekwowania pewnych praw ochrony prywatno?ci na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa. Otrzymywane ??dania b?dziemy realizowa? zgodnie ze stosownymi przepisami prawa dotycz?cymi ochrony danych. Mo?e istnie? potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub w celu zakończenia transakcji zainicjowanej przed ??daniem usuni?cia danych.

   ?

   • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody: w celu przetwarzania pewnych Danych osobowych mo?emy potrzebowa? Państwa zgody. W takich przypadkach u?ytkownik ma prawo w dowolnym momencie odmówi? udzielenia zgody lub j? wycofa?. Nie ma to wp?ywu na legalno?? przetwarzania danych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zanim zosta?a ona wycofana.
   • Prawo do uzyskiwania dost?pu i przenoszenia: mog? Państwo mie? prawo dost?pu do swoich Danych osobowych, które przechowujemy, i w ?ci?le okre?lonych okoliczno?ciach za??da? przekazania sobie tych danych w celu ich dostarczenia lub przeniesienia do innego dostawcy.
   • Prawo do wymazania: w pewnych okoliczno?ciach mog? Państwo mie? prawo do wymazania swoich Danych osobowych, które przechowujemy (na przyk?ad w przypadku, gdy nie s? one ju? potrzebne do celu, w jakim zosta?y oryginalnie zebrane).
   • Prawo do wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania: mog? Państwo mie? prawo do ??dania, aby spó?ka VMware zaprzesta?a przetwarzania Danych osobowych i/lub przesy?ania korespondencji marketingowej.
   • Prawo do poprawiania: mog? Państwo mie? prawo do ??dania od nas korekty niedok?adnych lub niekompletnych Danych osobowych.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okoliczno?ciach mog? Państwo mie? prawo do ??dania, aby spó?ka VMware ograniczy?a zakres przetwarzania Danych osobowych (na przyk?ad je?eli uwa?aj? Państwo, ?e posiadane przez nas Dane osobowe s? niedok?adne lub przechowywane nielegalnie).
   • Prawo do z?o?enia skargi do krajowych organów ochrony danych: mog? Państwo mie? prawo do z?o?enia skargi do krajowych organów ochrony danych lub do w?a?ciwego organu kontrolnego.

   ?

   Aby wyegzekwowa? które? z wy?ej wymienionych praw, prosimy wype?ni? Formularz kontaktowy w sprawie prywatno?ci, aby?my mogli rozpatrzy? ??danie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. W celu zapewnienia prywatno?ci i bezpieczeństwa danych mo?emy przed realizacj? ??dania podj?? odpowiednie kroki w celu potwierdzenia to?samo?ci u?ytkownika.

   ?

   Mieszkańcom stanu Kalifornia mog? przys?ugiwa? dodatkowe prawa. Aby dowiedzie? si? wi?cej na ten temat, nale?y zapozna? si? z tre?ci? Praw do ochrony prywatno?ci obowi?zuj?cych w Kalifornii

   ?

   Prawa i wybory w przypadku, gdy VMware jest podmiotem przetwarzaj?cym dane: niektóre Us?ugi VMware mog? by? u?ywane przez naszych klientów do zbierania Państwa Danych osobowych. W takich przypadkach przetwarzamy te Dane osobowe wy??cznie w imieniu naszych klientów. Osoby, które chc? skorzysta? z przys?uguj?cych im praw, powinny najpierw skierowa? swoje ??dania do naszego klienta (kontrolera danych).

   Podstawy prawne zbierania i wykorzystywania opisanych powy?ej Danych osobowych zale?? od rodzaju tych danych, okoliczno?ci, w jakich zosta?y zgromadzone oraz celów, do jakich s? u?ywane.

   ?

   Zwykle jednak zbieramy Państwa Dane osobowe tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgod? lub gdy dane te s? nam potrzebne do spe?nienia warunków zawartej z Państwem umowy b?d? gdy przetwarzanie ich le?y w naszym interesie, o ile nie jest on sprzeczny z przys?uguj?cymi Państwu podstawowymi prawami i wolno?ciami oraz prawem do ochrony danych. W bardzo rzadkich przypadkach mo?emy te? by? prawnie zobowi?zani do zbierania Państwa Danych osobowych lub mo?emy potrzebowa? tych danych w celu ochrony istotnych interesów Państwa lub innych osób.

   ?

   Je?li poprosimy Państwa o podanie Danych osobowych w celu spe?nienia wymogów prawnych lub warunków zawartej z Państwem umowy, zrobimy to w sposób wyra?ny i w odpowiednim czasie oraz poinformujemy, czy przekazanie tych informacji jest obowi?zkowe (i powiadomimy o potencjalnych konsekwencjach wynikaj?cych z nieprzekazania tych informacji).

   ?

   Ponadto, je?li zgromadzimy Państwa Dane osobowe w zwi?zku z naszymi zgodnymi z prawem interesami (lub interesami stron trzecich), wyra?nie poinformujemy Państwa, w odpowiednim czasie lub na ??danie, jakie s? to interesy.

   ?

   W przypadku pytań lub w?tpliwo?ci dotycz?cych prawnych podstaw zbierania przez nas Państwa Danych osobowych prosimy o kontakt w sposób opisany poni?ej w punkcie ?Kontakt z nami”.

   ?

   Jak d?ugo przechowujemy Państwa dane: zebrane Dane osobowe przechowujemy tak d?ugo, jak jest to niezb?dne w ramach uzasadnionej dzia?alno?ci lub wymagane do realizacji zadań okre?lonych w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji, chyba ?e d?u?sze przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przepisami prawa (na przyk?ad ze wzgl?du na podatki, wymogi prawne lub ksi?gowe b?d? w innych celach). Mog? Państwo w dowolnym momencie za??da? usuni?cia swoich Danych osobowych (dodatkowe informacje znajduj? si? w sekcji ?Prawo do prywatno?ci i wybory”). Po otrzymaniu ??dania rozpatrzymy je zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

   ?

   Gdy nie b?dziemy ju? mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania Państwa Danych osobowych, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a je?li to nie b?dzie mo?liwe (na przyk?ad z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), b?dziemy bezpiecznie przechowywa? te Dane osobowe i wy??czymy je z wszelkich procesów przetwarzania, dopóki nie b?dzie mo?na ich usun??.

   ?

   Dzieci: nasze W?asno?ci nie s? przeznaczone dla osób w wieku poni?ej 16 lat. Od takich osób nie zbieramy ?wiadomie danych osobowych. W przypadku uzyskania informacji o przes?aniu nam Danych osobowych przez dziecko prosimy o kontakt pod adresem?privacy@vmware.com. Je?li uzyskamy informacje, ?e dziecko w wieku poni?ej 14 lat poda?o nam Dane osobowe, podejmiemy kroki w celu ich usuni?cia.

   ?

   Automatyczne podejmowanie decyzji: nie korzystamy z ca?kowicie automatycznych systemów podejmowania decyzji, których wybory (w tym profilowanie) mog?yby mie? dla Państwa skutki prawne lub inne istotne znaczenie. Decyzja podj?ta automatycznie to decyzja dotycz?ca Państwa, która zosta?a podj?ta przez komputer (przy u?yciu algorytmów) bez nadzoru cz?owieka. W przypadku obj?cia Państwa decyzj? podj?t? automatycznie wyra?nie Państwa o tym poinformujemy w czasie jej podejmowania. B?d? Państwo mieli prawo zakwestionowa? t? decyzj?, przedstawi? swój punkt widzenia oraz za??da? analizy tej decyzji przez cz?owieka.

   ?

   Linki zewn?trzne i funkcje mediów spo?eczno?ciowych: nasze W?asno?ci mog? si? ??czy? z witrynami internetowymi, us?ugami, sieciami spo?eczno?ciowymi, aplikacjami lub funkcjami mediów spo?eczno?ciowych, takimi jak przyciski ?Udost?pnij” lub ?Polub”, stron trzecich oraz zawiera? do nich linki. Odwiedzenie tych witryn lub klikni?cie tych linków mo?e umo?liwi? tym stronom trzecim zbieranie i wykorzystywanie informacji na Państwa temat. Ponadto informacje, które u?ytkownik zdecyduje si? przekaza? tym stronom trzecim nie s? obj?te przez niniejsze Zasady zachowania poufno?ci informacji. Przed skorzystaniem z us?ug tych stron trzecich lub przed przekazaniem im swoich danych osobowych zach?camy do zapoznania si? z ich polityk? prywatno?ci i regulaminem, aby dowiedzie? si?, w jaki sposób Państwa informacje b?d? zbierane i wykorzystywane. Spó?ka VMware nie kontroluje zasad zachowania prywatno?ci tych stron trzecich oraz nie wspiera ani nie wyra?a ?adnej opinii na temat ich witryn internetowych, us?ug, sieci spo?eczno?ciowych ani aplikacji.

   ?

   Obs?uga sygna?ów nie?ledzenia: niektóre przegl?darki internetowe, takie jak Internet Explorer, Firefox czy Safari, mog? wysy?a? sygna? ?Do Not Track” (?DNT”), czyli ?Nie ?ledzi?”. Poniewa? nie przyj?to jednolitego standardu obs?ugi sygna?ów ?DNT”, nasze Aktywa internetowe obecnie nie obs?uguj? sygna?u ?DNT” i nie odpowiadaj? na niego. VMware powa?nie traktuje Państwa decyzj? o zachowaniu prywatno?ci, dlatego staramy si? ?ledzi? rozwój wydarzeń zwi?zanych z technologi? DNT i ustanowieniem odpowiedniego standardu. Wi?cej informacji na temat sygna?ów ?DNT” mo?na znale?? na stronie ?All About Do Not Track”.

   ?

   Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji: VMware b?dzie okresowo weryfikowa? i uaktualnia? niniejsze Zasady zachowania poufno?ci informacji odpowiednio do zmian w obowi?zuj?cych przepisach prawa, wymaganiach technicznych lub prowadzonej dzia?alno?ci. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad zachowania poufno?ci informacji zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nag?ówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufno?ci informacji podj?te zostan? odpowiednie kroki, aby powiadomi? u?ytkowników w sposób zgodny ze znaczeniem dokonanych zmian i stosownie do obowi?zuj?cych przepisów prawa. Zalecamy cz?ste sprawdzanie niniejszych Zasad zachowania poufno?ci informacji, aby wiedzie?, jak spó?ka VMware chroni dane u?ytkowników.

   W razie pytań dotycz?cych niniejszych Zasad zachowania poufno?ci informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@vmware.com lub poczt? tradycyjn? pod adresem: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401?Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

   日本大香蕉