<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   Postanowienia ogólne

   ?

   Przed rozpocz?ciem korzystania z?witryn spó?ki VMware, Inc. oraz jej spó?ek zale?nych (??cznie ?VMware”) u?ytkownik powinien dok?adnie zapozna? si? z niniejszymi postanowieniami (?Postanowienia”). Je?li u?ytkownik wy?wietla lub przegl?da zawarto?? albo w?inny sposób korzysta z?tych witryn, wówczas potwierdza, ?e przeczyta? i?rozumie niniejsze postanowienia oraz wyrazi? na nie zgod?, a?tak?e ?e b?dzie przestrzega? obowi?zuj?cych przepisów ustawowych i?wykonawczych, w?tym obowi?zuj?cych w?Stanach Zjednoczonych przepisów dotycz?cych kontroli eksportu i?reeksportu. Wszelkie omijanie obowi?zuj?cych w?Stanach Zjednoczonych przepisów eksportowych jest zabronione. Je?li u?ytkownik nie wyra?a zgody na niniejsze Postanowienia, nie mo?e korzysta? z?tych witryn. Niniejsze Postanowienia reguluj? korzystanie przez u?ytkownika z?witryn VMware oraz z?udost?pnianych przez VMware za po?rednictwem tych witryn tre?ci, w?tym m.in. tekstów, danych, informacji, oprogramowania, grafik i?zdj?? (??cznie ?Materia?y”) oraz us?ug (??cznie ?Us?ugi”). Wszelkie witryny, Materia?y oraz Us?ugi s? w?niniejszych Postanowieniach ??cznie okre?lane jako ?Witryny VMware”.

   ?

   Firma VMware zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków, a tak?e do zmiany lub usuwania funkcji witryn internetowych VMware. Do okre?lonych materia?ów, informacji, produktów, programów lub us?ug oferowanych za po?rednictwem Witryn VMware mog? mie? zastosowanie dodatkowe lub odmienne od niniejszych postanowienia, warunki i?powiadomienia. O wszelkich istotnych zmianach niniejszych Warunków u?ytkownik zostanie powiadomiony poczt? e-mail lub stosowne powiadomienie o modyfikacji zostanie opublikowane w witrynach internetowych VMware. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnej zmiany u?ytkownik mo?e odst?pi? od niniejszej umowy w ci?gu 30 dni od wys?ania przez nas wiadomo?ci e-mail lub opublikowania powiadomienia. Dalsze korzystanie z witryn internetowych VMware po dacie modyfikacji zostanie uznane za akceptacj? zmienionych Warunków lub umowy, o ile mia?o to miejsce. Do okre?lonych materia?ów, informacji, produktów, programów lub us?ug oferowanych za po?rednictwem Witryn VMware mog? mie? zastosowanie dodatkowe lub odmienne od niniejszych postanowienia, warunki i?powiadomienia. W przypadku pojawienia si? sprzeczno?ci mi?dzy niniejszymi Postanowieniami a?takimi dodatkowymi lub odmiennymi postanowieniami, warunkami i?powiadomieniami, wspomniane dodatkowe lub odmienne postanowienia, warunki i?powiadomienia maj? charakter rozstrzygaj?cy. W takiej sytuacji nale?y sprawdzi? postanowienia stosownej umowy lub stosownego powiadomienia.

   ?

   Niniejsze Postanowienia obejmuj? Postanowienia dotycz?ce uczestnictwa w?Spo?eczno?ci, a?warunki okre?lone w? Postanowieniach dotycz?cych uczestnictwa w?Spo?eczno?ci stanowi? integraln? cz??? niniejszych Postanowień. Niniejsze Postanowienia razem z?dodatkowymi postanowieniami, na które u?ytkownik wyra?a zgod? w?zwi?zku z?korzystaniem z?okre?lonych elementów Witryn VMware, stanowi? ca??, jedyn? i?ostateczn? umow? mi?dzy u?ytkownikiem a?VMware w?zakresie przedmiotu niniejszych Postanowień oraz uchylaj? wszelkie przesz?e ustalenia w?odniesieniu do przedmiotu niniejszych Postanowień. Niniejsze Postanowienia oraz relacje mi?dzy u?ytkownikiem i?VMware podlegaj? przepisom prawa obowi?zuj?cego w?stanie Kalifornia maj?cymi zastosowanie do umów sporz?dzonych, zawartych i?wykonanych w?ca?o?ci na terenie Kalifornii przez mieszkańców tego stanu — niezale?nie od rzeczywistego miejsca zamieszkania u?ytkownika. Wszelkie roszczenia bezpo?rednio lub po?rednio zwi?zane z?niniejszymi Postanowieniami lub z?korzystaniem przez u?ytkownika z?Witryn VMware b?d? wnoszone do s?dów federalnych lub stanowych w?Santa Clara County w?stanie Kalifornia, a?u?ytkownik niniejszym nieodwo?alnie wyra?a zgod? na wy??czn? w?a?ciwo?? miejscow? i?rzeczow? tych s?dów w?przypadku takich roszczeń. Niewykonanie przez VMware prawa wynikaj?cego z?niniejszych Postanowień lub warunku okre?lonego w?niniejszych Postanowieniach nie oznacza zrzeczenia si? przez VMware wykonania takiego prawa lub warunku. Je?li s?d w?a?ciwy uzna dowolny warunek niniejszych Postanowień za niewa?ny, u?ytkownik mimo to zgadza si?, ?e s?d ten powinien podj?? prób? zmodyfikowania tego warunku w?zakresie niezb?dnym do wprowadzenia w??ycie zamiaru okre?lonego w?nim przez strony oraz ?e pozosta?e warunki niniejszych Postanowień pozostan? w?mocy. Postanowienia te pozostan? w?mocy, nawet je?li u?ytkownik wypowie korzystanie z?Witryn VMware. W odniesieniu do niniejszych Postanowień nie b?dzie stosowana wy??cznie wyk?adnia j?zykowa na korzy?? lub niekorzy?? VMware lub u?ytkownika. U?ytkownik nie mo?e dokona? przeniesienia ?adnych praw lub licencji wynikaj?cych z?niniejszych Postanowień. VMware mo?e natomiast dokonywa? takich przeniesień bez ograniczeń.

   Korzystanie z?Oprogramowania

   W?zakresie, w?jakim VMware umo?liwia pobieranie z?Witryn VMware oprogramowania b?d?cego w?asno?ci? VMware lub oprogramowania typu ?open source” (??cznie ?Oprogramowanie”), Oprogramowanie to chronione jest stosownymi prawami autorskimi, patentami lub prawami w?asno?ci intelektualnej nale??cymi do VMware lub innego licencjodawcy. Korzystanie z?Oprogramowania podlega postanowieniom stosownej umowy dla u?ytkownika końcowego lub umowy licencyjnej typu ?open source”.

   ?

   Oprogramowanie ewaluacyjne udost?pnianie jest ?w?stanie takim, w?jakim si? znajduje” wy??cznie na potrzeby ewaluacji oraz do u?ytku wewn?trznego. U?ytkownik nie mo?e korzysta? z?Oprogramowania ewaluacyjnego do celów komercyjnych, projektowych lub produkcyjnych. Ponadto Oprogramowanie ewaluacyjne mo?e by? uwarunkowane czasowo i?mo?e przesta? dzia?a? po up?ywie okre?lonego czasu.

   Znaki towarowe

   VMware zastrzega wszelkie prawa do swoich znaków towarowych, znaków us?ugowych oraz logo, które razem ze znakami towarowymi, znakami us?ugowymi oraz logo spó?ek zale?nych VMware b?d? ??cznie okre?lane jako ?Znaki VMware”.

   ?

   ?aden pracownik ani przedstawiciel VMware nie jest upowa?niony do nadawania uprawnień do wykorzystywania Znaków VMware ani do udzielania wytycznych dotycz?cych stosowania Znaków VMware, chyba ?e zostanie to uzgodnione w?stosownej, sporz?dzonej na pi?mie umowie. Obietnice ani o?wiadczenia z?o?one przez pracownika VMware w?odniesieniu do Znaku VMware nie mog? zatem by? traktowane jako wi???ce, je?li taka pisemna umowa nie zosta?a sporz?dzona.

   ?

   Znaki VMware Marks stanowi? cenn? w?asno?? intelektualn?, dlatego VMware b?dzie podejmowa? niezb?dne dzia?ania w?celu zapewnienia ochrony przed os?abieniem Znaków VMware oraz przed stosowaniem przez osoby trzecie znaków ?udz?co przypominaj?cych Znaki VMware lub takich, które mo?na pomyli? ze Znakami VMware.

   ?

   Je?li w?sporz?dzonej na pi?mie umowie udzielono licencji na korzystanie z?któregokolwiek Znaku VMware, wówczas — o?ile umowa ta nie przewiduje inaczej — korzystanie ze Znaków VMware musi by? zgodne z?wytycznymi przedstawionymi na stronie:
   http://www.10huitou.icu/brand/portal/guidelines.html.

   ?

   VMware nie sprzeciwia si? wykorzystywaniu Znaków VMware (innych ni? logo) do celów referencyjnych zwi?zanych z?produktami VMware. Znaki VMware mog? by? jednak u?ywane nominatywnie lub do celów referencyjnych tylko w?zwyk?ych tekstach. W?razie w?tpliwo?ci, czy dany u?ytek jest referencyjny, czy te? odbywa si? z?naruszeniem praw do znaku towarowego, nale?y skontaktowa? si? z?prawnikiem.

   ?

   W Stanach Zjednoczonych zarejestrowane Znaki VMware powinny by? oznaczone symbolem ??”, natomiast niezarejestrowane Znaki VMware — symbolem ??”. Znaki VMware musz? by? u?ywane raczej w?funkcji przymiotników ni? rzeczowników lub czasowników.

   ??cza do Witryn VMware

   Przed zamieszczeniem ??cza do Witryn VMware (w?tym do stron wewn?trznych lub pomocniczych witryny stanowi?cej element Witryn VMware) u?ytkownik musi uzyska? pisemn? zgod? VMware. U?ytkownik uzyskuje jednak ograniczone, odwo?alne prawo do utworzenia hiper??cza do witryny, pod warunkiem ?e w?witrynie, na której hiper??cze umieszczono:

   ?

   1.????? nie s? wykorzystywane materia?y z?Witryny VMware;
   2.????? nie jest wykorzystywane logo VMware;
   3.????? nie wykorzystuje si? ramek z?Witryny VMware (tzw. framing);
   4.????? nie zamieszcza si? b??dnych informacji o?powi?zaniu lub innego rodzaju relacjach z?VMware;
   5.????? nie zamieszcza si? b??dnych informacji o?ewentualnej aprobacie zawarto?ci tej witryny przez VMware;
   6.????? nie udost?pnia si? tre?ci, które mog?yby by? postrzegane jako nielegalne, budz?ce niesmak, obra?liwe lub kontrowersyjne; oraz
   7.????? na ??danie VMware bezzw?ocznie b?d? dokonywane zmiany w?celu usuni?cia hiper??cza.

   Prawa autorskie

   W?braku odmiennych postanowień prawa autorskie do zawarto?ci Witryn VMware w?latach 1998–2011 zastrze?one na rzecz spó?ki VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wszelkie prawa zastrze?one.

   ?

   Zawarto?? Witryn VMware chroniona jest amerykańskimi oraz zagranicznymi prawami autorskimi. U?ytkownik nie mo?e kopiowa? ani rozpowszechnia? ?adnych elementów Witryn VMware, chyba ?e w?zakresie niezb?dnym do wy?wietlania Witryn VMware.

   ?

   Wszelkie pytania i?komentarze na ten temat nale?y kierowa? do VMware.

   ??cza do witryn osób trzecich

   ??cza do witryn osób trzecich zamieszczone w?Witrynach VMware zosta?y udost?pnione wy??cznie dla wygody u?ytkownika. Je?li u?ytkownik skorzysta z?tych ??czy, opu?ci Witryny VMware. VMware nie udziela ?adnych rekomendacji ani zapewnień w?odniesieniu do witryn osób trzecich oraz nie odpowiada za dok?adno?? lub rzetelno?? informacji, danych, opinii, porad lub o?wiadczeń udost?pnianych za po?rednictwem takich witryn. VMware nie kontroluje takich witryn i?nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich zawarto??, w?tym m.in. za umieszczane w?nich ??cza ani za dokonywane w?tych witrynach zmiany lub uaktualnienia.

   Zapobieganie piractwu i?zachowanie zgodno?ci z?licencj?

   VMware zapewnia ?cis?? ochron? swoim technologiom i?udost?pnia je u?ytkownikom w?ramach stosownych umów licencyjnych. U?ywanie i?rozpowszechnianie oprogramowania VMware bez stosownych uprawnień jest piractwem. VMware rozpowszechnia i?sprzedaje swoje produkty za po?rednictwem sieci dystrybutorów i?odsprzedawców. VMware nie rozpowszechnia ani nie sprzedaje swoich produktów w?ramach nieautoryzowanych kana?ów dystrybucji, takich jak aukcje, sieci P2P lub nielegalne witryny generuj?ce klucze lub numery seryjne umo?liwiaj?ce pobranie materia?ów. Je?li u?ytkownik rozwa?a uzyskanie lub ju? uzyska? oprogramowanie VMware za po?rednictwem któregokolwiek z?tych kana?ów, prawdopodobnie ma do czynienia z?pirackim oprogramowaniem. Przypadki nieautoryzowanego u?ycia oprogramowania VMware nale?y zg?asza? VMware na adres podany tutaj.

   ?

   VMware zdaje sobie równie? spraw?, ?e w?kwestii zarz?dzania licencjami na oprogramowanie sytuacja niektórych klientów mo?e okaza? si? niewystarczaj?co unormowana. W takich przypadkach zespó? VMware ds. zgodno?ci licencyjnej mo?e udzieli? pomocy w?analizie rekordów dotycz?cych produktów wdro?onych przez klienta i?porówna? dane z?tymi figuruj?cymi w?wewn?trznych bazach VMware. Inicjatywa ta ma na celu zwi?kszenie ?wiadomo?ci klientów VMware w?zakresie warunków udzielonych im licencji oraz umo?liwienie klientom uzyskania brakuj?cych licencji. Pytania lub w?tpliwo?ci dotycz?ce korzystania z?licencji nale?y kierowa? do zespo?u VMware ds. zgodno?ci licencyjnej na adres licensecompliance@vmware.com.

   Rekompensata

   U?ytkownik zgadza si? przej?? od VMware oraz spó?ek macierzystych, zale?nych i?stowarzyszonych VMware (a?tak?e odpowiednio od dyrektorów, cz?onków ?cis?ego kierownictwa, pracowników i?przedstawicieli tych podmiotów) odpowiedzialno?? cywiln? z?tytu?u wszelkich roszczeń bezpo?rednio lub po?rednio wynikaj?cych z?korzystania przez u?ytkownika (lub inn? osob? pos?uguj?c? si? kontem, komputerem lub oprogramowaniem u?ytkownika) z?Witryn VMware lub z?naruszenia niniejszych Postanowień, a?tak?e zrekompensowa? tym stronom wszelkie szkody, straty, koszty, wydatki i?op?aty z?tytu?u takich roszczeń (w?tym koszty obs?ugi prawnej). VMware zastrzega sobie prawo do podj?cia samodzielnej obrony i?przej?cia wy??cznej kontroli w?przypadku roszczeń o?rekompensat? przeciwko u?ytkownikowi, a?u?ytkownik zgadza si? wspó?pracowa? z?VMware przy obronie przed takimi roszczeniami. U?ytkownikowi nie wolno przy tym przyjmowa? warunków ugód maj?cych wp?yw na VMware bez wcze?niejszej pisemnej zgody VMware.

   Komunikacja elektroniczna

   Odwiedzanie przez u?ytkownika Witryn VMware lub przesy?anie przez niego wiadomo?ci e-mail do VMware jest form? komunikacji elektronicznej z?VMware. VMware mo?e kontaktowa? si? z?u?ytkownikiem za po?rednictwem poczty e-mail lub powiadomień zamieszczanych w?Witrynach VMware. U?ytkownik zgadza si?, ?e wszelkie tego typu powiadomienia, komunikaty i?informacje przekazywane przez VMware drog? elektroniczn? spe?niaj? wymogi formy pisemnej.

   Prawa przys?uguj?ce instytucjom rz?dowym Stanów Zjednoczonych

   Wszystkie produkty i?publikacje VMware maj? charakter komercyjny. Oprogramowanie, publikacje oraz dokumentacja oprogramowania udost?pniane za po?rednictwem Witryn VMware s? ?Artyku?ami Komercyjnymi” w?znaczeniu zdefiniowanym w?ust?pie 2.101 tytu?u 48 Kodeksu przepisów federalnych (ang. Code of Federal Regulations, CFR), sk?adaj?cymi si? z??Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” oraz ?Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” zgodnie z?definicjami zawartymi w?tytule 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 252.227-7014(a)(1) i ust. 252.227-7014(a)(5) i ust. 12.211, ust. 12.212 oraz ust. 227.7202. Zgodnie z?tytu?em 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 12.211, ust. 12.212, ust. 252.227-7015, ust.227.7202 do 227.7202-4 oraz ust. 52.227-19 i?innymi stosownymi sekcjami Kodeksu przepisów federalnych publikacje, komercyjne oprogramowanie komputerowe oraz dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego VMware s? udost?pniane u?ytkownikom końcowym w?instytucjach rz?dowych Stanów Zjednoczonych na zasadzie licencji z?zachowaniem takich samych praw, jakie s? udzielane pozosta?ym u?ytkownikom końcowym, na warunkach zawartych w?niniejszych Postanowieniach oraz w?umowach licencyjnych towarzysz?cych produktom i?dokumentacji oprogramowania.

   Zastrze?enia

   VMware nie gwarantuje ani nie zapewnia, ?e informacje udost?pniane za po?rednictwem Witryn VMware b?d? prawid?owe, aktualne lub kompletne. Ponadto Witryny VMware mog? zawiera? nie?cis?o?ci techniczne i?b??dy typograficzne. VMware nie przyjmuje odpowiedzialno?ci (oraz wyra?nie odrzuca odpowiedzialno??) za aktualizowanie Witryn VMware zapewniaj?ce aktualno??, dok?adno?? i?kompletno?? publikowanych w?nich informacji. Zgodnie z?powy?szym, zanim u?ytkownik podejmie decyzje zwi?zane z?us?ugami, produktami lub innymi kwestiami opisanymi w?Witrynach VMware, sam powinien potwierdzi? dok?adno?? i?kompletno?? wszystkich publikowanych w?Witrynach VMware informacji. VMware nie gwarantuje, ?e zg?aszane problemy b?d? rozwi?zywane przez VMware, nawet je?li VMware zdecyduje si? przekaza? stosowne informacje w?celu rozwi?zania danego problemu.

   ?

   INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I?US?UGI DOST?PNE ZA PO?REDNICTWEM WITRYN VMWARE S? UDOST?PNIANE ?W?STANIE TAKIM, W?JAKIM SI? ZNAJDUJ?”, ?ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB R?KOJMI. VMWARE W?NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYRA?NIE ODRZUCA ODPOWIEDZIALNO?? Z?TYTU?U JAKICHKOLWIEK WYRA?NYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH R?KOJMI LUB GWARANCJI, W?TYM M.IN. GWARANCJI WARTO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU, BRAKU WAD PRAWNYCH, BRAKU NARUSZE? PRAW W?ASNO?CI (W?TYM INTELEKTUALNEJ) LUB GWARANCJI WYNIKAJ?CYCH Z?PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU U?YTKOWANIA LUB ZWYCZAJóW HANDLOWYCH. NIE UCHYBIAJ?C POSTANOWIENIOM PRZEDSTAWIONYM POWY?EJ, VMWARE NIE GWARANTUJE, ?E WITRYNY VMWARE SPE?NI? WYMAGANIA U?YTKOWNIKA ANI ?E B?D? DZIA?A? W?SPOSóB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD B??DóW.

   Ograniczenie odpowiedzialno?ci

   W ?ADNYM PRZYPADKU VMWARE NIE B?DZIE PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY PO?REDNIE, WTóRNE LUB UBOCZNE ANI ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, ANI ZA (B) ?ADNE SZKODY O?WARTO?CI PRZEKRACZAJ?CEJ 100,00 USD, W?TYM M.IN. WYNIKAJ?CE Z?UTRATY KORZY?CI, PRZYCHODóW LUB OSZCZ?DNO?CI, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, PRZERWY W?PROWADZENIU DZIA?ALNO?CI W?ZWI?ZKU Z?KORZYSTANIEM LUB NIEMO?NO?CI? KORZYSTANIA Z?WITRYN VMWARE LUB MATERIA?óW, INFORMACJI, PRODUKTóW LUB US?UG U?YWANYCH ZA PO?REDNICTWEM TYCH WITRYN, NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY PODSTAW? JEST R?KOJMIA, GWARANCJA, PRAWO UMóW, PRAWO DELIKTóW CZY INNA GA??? PRAWA, NAWET JE?LI SPó?KA VMWARE WIEDZIA?A (LUB POWINNA BY?A WIEDZIE?) O?MO?LIWO?CI POWSTANIA TAKICH SZKóD.

   Wy??czenia i?ograniczenia

   ?

   Niektóre jurysdykcje nie zezwalaj? na wy??czenie odpowiedzialno?ci z?tytu?u okre?lonych gwarancji i?r?kojmi ani na ograniczenie lub wy??czenie odpowiedzialno?ci za okre?lone szkody. Niektóre zapisy dotycz?ce odrzucenia i?ograniczenia odpowiedzialno?ci mog? zatem nie dotyczy? u?ytkownika. W?zakresie, w?jakim na mocy prawa w?a?ciwego VMware nie mo?e odrzuci? odpowiedzialno?ci z?tytu?u dorozumianych r?kojmi i?gwarancji lub ograniczy? swoich zobowi?zań, zakres i?okres obowi?zywania takich r?kojmi i?gwarancji oraz zakres odpowiedzialno?ci VMware b?d? ograniczone do minimum dozwolonego przez prawo w?a?ciwe.

   ?

   Zasady ochrony prywatno?ci?

   Zasady kontroli eksportowej?

   Umowy licencyjne z?u?ytkownikami końcowymi?

   Postanowienia dotycz?ce uczestnictwa w?Spo?eczno?ci?

   日本大香蕉