<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   Czym si? zajmujemy

   VMware usprawnia cyfrow? transformacj? biznesu, umo?liwiaj?c organizacjom zapewnianie lepszych do?wiadczeń klientom i optymalne wykorzystanie mo?liwo?ci pracowników. Nasze oprogramowanie obs?uguje ?rodowisko obliczeniowe, chmur?, sie?, zabezpieczenia i cyfrowe miejsce pracy.

   Szybsza podró? do chmury

   Dajemy klientom mo?liwo?? uruchamiania, ??czenia i ochrony wszystkich aplikacji oraz zarz?dzania nimi w dowolnej chmurze, co pozwala obni?y? koszty, podnie?? efektywno?? i szybciej wprowadza? innowacje.

   Wi?cej informacji 

   Transformacja sieci i zabezpieczeń

   Zapewniamy wszechobecn?, bezpieczn?, kompleksow? ??czno?? aplikacji i danych, gdziekolwiek si? znajduj?.

   Wi?cej informacji 

   Obs?uga cyfrowego miejsca pracy

   Oferujemy kompleksowe funkcje zarz?dzania i zabezpieczenia dla wszystkich aplikacji potrzebnych pracownikom, dzi?ki którym mog? pracowa? gdzie i jak chc?.

   Wi?cej informacji 

   Dzia?amy w bran?y innowacji

   Od momentu za?o?enia firmy w 1998 roku nasi pracownicy i sie? 75?000 partnerów wprowadzaj? innowacje technologiczne b?d?ce podstaw? przekszta?ceń ca?ych bran? — od bankowo?ci, ochrony zdrowia i administracji państwowej po handel detaliczny, telekomunikacj?, produkcj? i transport.

   Ka?dego dnia rozwi?zujemy najtrudniejsze problemy naszych klientów, wykorzystuj?c rewolucyjne technologie takie jak blockchain, uczenie maszynowe i ?rodowisko Kubernetes, by tworzy? fundament cyfrowy pod kolejn? fal? innowacji.


   Innowacje w VMware?

   Dzia?amy w bran?y innowacji

   Wiadomo?ci i perspektywy 

   drzewa

   Drzewa — cisi bohaterowie w?walce o?klimat

   Dowiedz si?, dlaczego VMware sadzi drzewa, by wesprze? wysi?ki zwi?zane z?ponownym zalesianiem.

   Wi?cej informacji 

   7?zasad budowania dobrej firmy

   Patrick Morley przedstawia siedem opracowanych przez siebie zasad dotycz?cych budowania kultury sukcesu w biznesie.

   Wi?cej informacji 

   Terapia nowotworów: czy technologia pomo?e nam znale?? lekarstwo?

   Nowotwory s? drug? przyczyn? zgonów na ?wiecie. Instytut badawczy Netherlands Cancer Institute (NKI) chce obni?y? t? statystyk? i wykorzysta? innowacyjn? technologi? do walki z rakiem.

   Wi?cej informacji 

   Technologia dla ka?dego

   Zdaniem wielu liderów organizacji non-profit i korporacji technologicznych — od San Francisco po Sycyli?, od Sri Lanki po Senegal — TechSoup wspiera inicjatywy spo?eczne dzi?ki innowacjom. Zobacz, jak TechSoup zapewnia spo?eczno?ciom mo?liwo?? korzystania z innowacyjnych technologii, które pozwalaj? im tworzy? bardziej zrównowa?one ?rodowisko naszej planety.

   Obejrzyj materia? wideo 

   Nasi klienci

   Powodem, dla którego firmy ufaj? VMware, jest nasze zaanga?owanie w znajdowanie rozwi?zań najtrudniejszych problemów technologicznych. Dzi?ki niemu zyskali?my lojalno?? ponad 500?000 klientów na ca?ym ?wiecie.

   Pomagamy Mercy dostarcza? szpitalom us?ugi mobilne i rozproszone, które ratuj? ?ycie.

   Obejrzyj teraz 

   Pomagamy Node Africa dostarcza? chmur? farmerom w ca?ej Kenii, umo?liwiaj?c zwi?kszanie produktywno?ci, dost?p do zasobów finansowych i podnoszenie jako?ci ?ycia.

   Obejrzyj teraz 

   Pomagamy Armor chroni? transakcje o warto?ci 200?mld?USD rocznie.

   Obejrzyj teraz 

   Nasz wp?yw na ?rodowisko

   Wierzymy, ?e technologia mo?e by? si?? nap?dzaj?c? dobre zmiany. Zdajemy sobie spraw?, ?e nasze produkty, dzia?ania i pracownicy wywieraj? wp?yw na ?rodowisko, dlatego dok?adamy starań, by wszystko, co robimy, mia?o warto?? pozytywn?.

   Warto?ci VMware

   Nasze warto?ci EPIC2

   Indywidualnie i jako zespó? kierujemy si? podstawowymi warto?ciami, jakimi s?: realizacja, pasja, uczciwo??, klienci i spo?eczno??.

   ?

   Wi?cej informacji

   Zrównowa?ony rozwój

   Zrównowa?ony rozwój

   Mamy ?wiadomo?? oddzia?ywania technologii na nasz? planet?. Zrównowa?ony rozwój stanowi dla nas kolejny obszar innowacji.

   ?

   Wi?cej informacji

   Filantropia obywatelska

   Filantropia obywatelska

   Filantropia obywatelska wykorzystuje si?? dzia?ań realizowanych wspólnie. Chcemy s?u?y? ludziom, po?wi?caj?c nasz czas, talenty i zasoby, by dzieli? si? z innymi.

   ?

   Wi?cej informacji

   Ró?norodno?? bez wykluczenia

   Ró?norodno?? bez wykluczenia

   Budujemy kultur? kreatywno?ci i integracji. Nasz zespó? pracowników o ró?nych kulturach i narodowo?ciach wykorzystuje swoje zró?nicowane i dynamiczne do?wiadczenia, by uzyskiwa? wyj?tkowe wyniki.

   ?

   Wi?cej informacji

   Praca w VMware 

   giphy

   Praca u nas. Przekszta?cenia na ca?ym ?wiecie.

   Wszyscy mamy szerokie mo?liwo?ci i mo?emy osi?gn?? sukces na w?asnych warunkach. By bada?. By tworzy? innowacje. By znajdowa? lepsze sposoby realizacji zadań. Praca w VMware przek?ada si? na mo?liwo?ci i karier?.

   Zobacz mo?liwo?ci kariery 

   #7

   ?

   Forbes The Just?100?2019

   #17

   ?

   Fortune Change the World?2018

   ?

   Kierownictwo

   Dowiedz si? wi?cej 

   Informacje prasowe

   Obserwuj VMware w serwisach informacyjnych. Zapoznaj si? z najnowszymi og?oszeniami i zasobami multimedialnymi.

   Wydarzenia i transmisje webcast

   Zdarzenia, lokalne seminaria, webcasty na ?ywo i webinaria VMware.

   Relacje z inwestorami

   Informacje na temat kursów akcji, finansów i nadzoru dotycz?ce VMware.

   Partnerzy

   Poznaj ponad 75?000 partnerów lub do??cz do naszej sieci partnerów.

   Dywersyfikacja dostawców

   Zapoznaj si? z dzia?aniami VMware zwi?zanymi z dywersyfikacj? dostawców i dowiedz si?, jak zarejestrowa? si? w naszym programie.

   Oddzia?y VMware

   Znajd? nasze biura na ca?ym ?wiecie.

   Perspektywa bran?owa

   Odwied? witryn? RADIUS, by dowiedzie? si? wi?cej na temat technologii i firmy od naszych klientów, pracowników i ekspertów bran?owych.

   Centrum informacji VMware

   Odwied? jedno z naszych centrów, gdzie prezentujemy klientom i partnerom z ca?ego ?wiata mo?liwo?ci rozwi?zań VMware.

   Innowacje w VMware

   Poznaj kultur? innowacji VMware, która ??czy ciekawo?? z mo?liwo?ciami realizacji.

   Dla wtajemniczonych

   Zostań cz?onkiem elitarnej grupy osób wp?ywaj?cych na przysz?o?? VMware. Zajrzyj za kulisy w VMware, aby podzieli? si? swoimi przemy?leniami i do?wiadczeniami.

   Produkty reklamowe

   Kup odzie? lub prezenty zwi?zane z VMware.

   DELL Technologies

   Dowiedz si? wi?cej o wszystkich firmach nale??cych do rodziny DELL Technologies.

   日本大香蕉