<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   ?? IT ?? ??

   VMware vRealize Operations? ?? AI ?? ????? ????, ????? ? ?? ???? ??? ?? IT ?? ??? ?????.

   ?? ??? ????? ??? ???, ?? ? ???? ????? ???? ??????? ????? ?? ?? ???? ???? vRealize Operations? ???? ?? ???, ???? ?? ? ?? ??? ??, ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?????.?

   vRealize Operations? ????? ?SaaS? ?????.

   ?? ???? ??? ?? ?? ??

   ?? ????? ?? ???? ???? vRealize Operations? ?? ???? ? ????? ??? ?? IT ?? ??? ?????.

   ??? ??(2:01) 

   ??? vRealize Cloud Universal? ??

   ???, ?? ? ?? ??? ?? ????? ???? ??? SaaS ?? ???? ??????.

   vRealize Cloud Universal ???? 

   vRealize Suite ? vCloud Suite 50% ??

   ????? ???? ????? ?? vRealize Operations ? vSphere ?????? ???? vRealize Suite ?? vCloud Suite? 50% ??? ???? ??? ????.

   ????? ??? ????

   ???? ??? ???? ???

   IT ??? ???? ???? ?? ??? ????. VMware? ???? ???? ??? ??? ??????.

   ????? ??

   vRealize True Visibility Suite ??

   vRealize Operations? ???? ??? ??? ?????? ???? ?? ??? ????.?

   ??? ????

   vRealize Operations? ???? ?? ??

   ?? ?? ??? ??? ???

   IDC?? 4? ?? ??? ?? ??? ??? VMware? ??? ? ?? ?? ????, ?? ???? ???????? ??? ? ????.

   ??? ???

   vRealize Operations? ????? ?? ???? ???? ??? ????. ??? ?? vRealize Suite? ??? ?????, vRealize Cloud Universal ???? ??? ? ????.

   ???? ????? ???? ???? ? ?? ??

   ?????? ? ???? ???? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ????? ???? AI ?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ? ????.

   SDDC ? vSphere??? ??? ???? ??

   ??? ????? ??? ???? vSphere, VMware Cloud on AWS, vSAN? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ? ????.

   ??? ?? ???

   ????? ??? ?? ??? ??? ?? vRealize Operations ?? vRealize Operations Cloud ???? ??? ?? ?? ?? ? ????.

   vRealize Operations 8.2? ??? ?? 

   ???? ?? ???

   ?? ?? ??

   ??? ?? ??

   ???? ?? ? ?? ??

   • ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??
   • ?? ?? ??
   • VMware Cloud on AWS? ??? ? vRealize Automation ???? ?? ?? ??

   ?? SaaS(vRealize Operations Cloud??? ??)

   IT ?? ???? ??

   ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ??????.

   ??? ??(2:13) 

   vRealize Operations 8.2 ??

   ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??????.

   ??? ?? 

   vRealize Operations 8.2? ?????

   ?? ???? ??????? ?? ??? ? ??? ??????. ??? ????.

   ????? ?? ???? 

   ??: vRealize Operations Cloud

   SaaS? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ? ??? ??? ????.

   ??? ??(4:05) 

   ?? ??

   ? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??, ???, ??? ????? ?? ??? ??? ??????. ??? ??? VMware? ???IT ?? ??????? ?? ???, ?? ? ???? ?? ???? IT ??? ????? ????? ??? ??????.

   ????? ???? ???? ?? ??? ??

   "VMware vRealize Operations Cloud? ?? ???? ??? ??? ? ?????. ???? ?? ?? ?????? ???? ?????. ??? ? ? ?? ?????? ????? ???? ????. ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ?? 10??? ???? ????. ??? ?? ?? ? ?????."
   – Stephan Wiechert, IT ??? ???, Borse Stuttgart

   ?? ?? ?? 

   ?? ???? ???? ??

   ?? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ??????. vRealize Operations? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ?????.

   eBook ???? 

   ??? ?? ??? ???? ???? ???

   "vRealize Operations? ?? ? ?? ???? ?? ??? ????, ??????, ????? ????, ???? ???? ? ?? ????, ????? ? ?? ?? ???? ?????? ? 150? ??? ??? ??????."
   – Emilio Salguera, ?? ?? ????, Cox Automotive

   ??? ??(2:34) 

   ?? ?? 

   vRealize Operations? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? IT? ???? ?????.

   Kubernetes ???? – ?? ? ??

   Kubernetes? ?? ? ?????. ?? ?????? ???? ????? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ??????.

   ?? ?? 

   Kubernetes ???? – ??

   vRealize Operations? ?? ?? ? ????? ?? ?? ??, ???? ? ?? ??? ???? ??? ????. ???? ??? ?? ??? ??????.

   ?? ???? 

   vRealize Operations for VMware Cloud Foundation

   VMware Cloud Foundation? ?? vRealize Operations? ???? ?? ????? ???? ??? ???? ??????.

   ??? ?? ??

   vRealize Operations? ?? vSAN ??

   vRealize Operations ? vSAN? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ??????.

   ??? ?? ??

   vRealize Operations for VMware Cloud on AWS

   vRealize Operations ? VMware Cloud on AWS? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ??????.

   ??? ?? ??

   vRealize Operations ?? ??

   ???? ?? ???

   ???? ???? ????? ????? ??? ?????. ?? ? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ? AI ?? ???? ???? ???? ???? ????, ?? ????? ??? ?????. VMware Cloud Foundation, vSAN ?? VMware Cloud on AWS?? ???? ??? ? ??? ??????.

   ???? ?? ? ?? ??

   ML ??? ??? ?? ? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ?????. vRealize Operations ? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ???, ??, ???? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ? ????.

   ??? ?? ??

   ????? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ???????? ?????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ??, ???? ?????. VMware Cloud Foundation, vSphere 7 with Tanzu, vSAN, VMware Cloud on AWS ?? ??? AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform? ?? ?? ??? ????? ???? IT ??? ????? ?? ??????.

   ?? ?? ??

   ??? ?? ?? ? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ??? VMware Cloud Foundation ? VMware Cloud on AWS? IT ?? ??? ?????. PCI, HIPAA ?? SOX? ???? ?? ?? ??? 6?? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ?????.

   ????

   ????? ???? ?? ?? ??  

   ???? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ????? ??? ??????.

   ?

   ?? ????

   Hands-On Lab ????  

   vRealize Operations? ??? ??? ??????. ??? ??? ????.

   ?

   Hands-on Lab ????

   ????? ? SaaS ??? ????  

   ???? ??? ?? ??? ???? vRealize Operations Cloud? ?? ??? ??????.

   ?

   cloud.vmware.com ??

   ROI ??  

   3?? ??? ?? ?? ???? 303%? ROI? ???? ??? ??????.


   Forrester ?? ??

   ??

    
   Standard
   Advanced
   Enterprise
   &nbsp; ?? ??? ????
   Standard ?? ??(VM)/????(CPU) ??
   Advanced ?? ?? ????(OSI)/????(CPU) ??
   Enterprise ?? ?? ????(OSI)/????(CPU) ??
   &nbsp; ????? ???? ????? ??
   Standard ?? ??
   Advanced VMware vRealize Suite/vCloud Suite Standard, Advanced(PLU)
   Enterprise VMware vRealize Suite/vCloud Suite Enterprise(PLU)
   &nbsp; SaaS ????? ??
   Standard ?? ??
   Advanced VMware vCloud Suite Subscription / vRealize Cloud Universal Standard, Advanced
   Enterprise VMware vCloud Suite Subscription / vRealize Cloud Universal Enterprise
   &nbsp; ?? ???? ? ??
   Standard vSphere? ??
   Advanced ?? SDDC, VMware Cloud on AWS ? VCPP ?? ????? ????2
   Enterprise ?? SDDC, VMware Cloud on AWS, ????? ???? ? ?? ????2
   &nbsp; ?? ?? ? ??
   Standard vSphere? ??, ???? ??? ?? ??
   Advanced ?? SDDC ? VMware Cloud on AWS? ?? ?? ?? ? ?? ??, HCI ?? ??, ???? ?? ? ??, ?? ? ?? ???? ??????? ?? ??? ?? ????
   Enterprise ?? SDDC ? VMware Cloud on AWS? ?? ?? ?? ? ?? ??, HCI ?? ??, ???? ?? ? ??, ?? ? ?? ???? ??????? ?? ??? ?? ????
   &nbsp; SDDC ? VMware Cloud on AWS? ?? ? ?? ??
   Standard vSphere
   Advanced SDDC ? VMware Cloud on AWS
   Enterprise SDDC ? VMware Cloud on AWS
   &nbsp; ?? ??
   Standard vSphere? ??
   Advanced ?? SDDC, VMware Cloud on AWS ? VCPP ?? ????? ????2
   Enterprise ?? SDDC, VMware cloud on AWS, ????? ????, Azure, AWS, Google Cloud Platform, ???? ? ??????2
   &nbsp; ????/?? ?? ??? ???? ???
   Standard ??
   Advanced ????? ???? ??
   Enterprise ????? ???? ??
   &nbsp; ???? ? ??
   Standard ?? ?? ??? ????, ??? ? ?
   Advanced ?? ?? ???? ?? ??? ??? ????, ??? ? ?
   Enterprise ?? ?? ???? ?? ??? ??? ????, ??? ? ?
   &nbsp; ?? ??
   Standard ?? ??
   Advanced ?? ??
   Enterprise ?? ??
   &nbsp; ???? ???? ?? ??
   Standard ??
   Advanced ??
   Enterprise ??
   &nbsp; OS ????
   Standard ?? ??
   Advanced ??
   Enterprise ??
   Standard ?? ??
   Advanced ??
   Enterprise ??
   &nbsp; ??????, ???? ? ?????? ????
   Standard ?? ??
   Advanced ?? ??
   Enterprise ??
   &nbsp; ?? ? ??1
   Standard 15? ??(??? ? ?????)
   Advanced 50? ??(???, ????, ????, ??? ???? ? ?? ???????)
   Enterprise 75? ??(???, ????, ????, ????/??? ????, ?? ??????, ????, ??? ????, ???, ??????, ???? ? ???????)

   ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??????.

   1VMware ?? ?? ?? ?? ??? ? ????. vRealize Operations ?? ?? ?? ????? ??? ????.

   ?? ??


   vRealize Operations? ?? ????? ????? ????? ??? ??? ?? ?????. ? ?? ?? ????? ????? ??? VMware ???? ?? ??? ??? ? ????. ?? ?? ???? ????? ??? ???? ??????. ? ?? ???? ??? ????.

   ??? (877) 524-2555? ????? e-??? ?? vRealize ?? ????? ??????. Partner Locator? ???? ??? ??? ???? ?? ? ????.

   FAQ

   vRealize Operations? ?? ? ?? ??? ??? ??????

   ?VMware vRealize Operations? ???????? ????? ?? ??? ???? VMware Cloud ??? ???? ???(HCI) ??? ?????, ????, ???? ??? ??? ???? ????? ?????. ??? ??? vRealize Operations ??? ??? ??????.

   vRealize Operations? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??????

   Forrester ???? ??? vRealize Operations? ??? ??? ???? ????, ?? ? ??? ?????, ?? ?? ??? ??????. ??? ??? ??? ???? 303%? ? ROI? ??????.

   • ???? ?? 20% ??
   • 3?? ?????? ?? ???? ?? 50% ??
   • ??? ?? ???? 93% ??
   • ??? 30% ??

   ROI ?? ???? ???? ??? ???? ROI? ??? ????.

   vRealize Operations? ???? ?? ????? ? ???? ?? ??? ??????

   ?? ?? ?? ??? vRealize Operations??? ???? ??????.

   vRealize Operations? ??? ??? ??? ?? ????

   vRealize Operations Hands-On Lab? ?? ?????, ??? ?? ?? vRealize Operations? ?? ??? ??? ?????? ???? ? ? ????.

   vRealize Operations ?? ??? ???? ???? ?? ? ?????

   VMware Education?? ???, ??? ??? ? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? e-?? ??? ?????.?vRealize Operations? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ??? vRealize ??? ??? ??? ? ??? ?????.

   vRealize Operations? ?? ???? VMware Docs? ????.

   日本大香蕉